Национални програми 2012

Национални програми за 2012 г.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа”

Лицa за контакт:
Стефка Каменова – главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 653, e-mail: [email protected]

Модул „Рационализиране на мрежата от професионални училища”

Лицa за контакт:
Нели Ненчева – началник на отдел , дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 402, e-mail: [email protected]

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

Лицa за контакт:
Божидарка Марева – държавен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 404, e-mail: [email protected] – за държавни училища
Росица Манасиева – държавен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 486, e-mail: [email protected] – за общински училища

КВАЛИФИКАЦИЯ

НАЦИОНАЛНАТА УЧИТЕЛСКА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ В ЦЕРН от 16.09. до 22.09.2012 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТИ ОТ РИО В ЦЕРН от 16.09. до 22.09.2012 г.

Лицa за контакт:
Проучване нагласи за оценка на труда на педагогическите специалисти – критерии и индикатори –
Емилия Тошева, държавен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 32 39 e-mail: [email protected]

Обучение на училищни психолози „Умения за екипна работа и развитие на взаимоотношенията в класа” –
Коста Костов, главен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 04 26 e-mail: [email protected]

Педагогически съветници: „Формиране на умения за личностно развитие и умения за заетост на ученици” –
Пенка Крумова, държавен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 04 26, e-mail: [email protected]

Организиране на обучение на учители по физика в ЦЕРН –
Емилия Тошева, държавен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 32 39 e-mail [email protected]

Пилотно обучение на учители в прогимназиален етап по програма „Предприемачество” –
Люба Александрова, държавен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 32 39 e-mail: [email protected]

Национална конференция „Водим бъдещето за ръка –
Елка Йорданова, държавен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 88 05, e-mail: [email protected]

Издаване на сборник с класираните материали (доклади, съобщения и др.) от Националната конференция по физика –
Елка Йорданова, държавен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 88 05, e-mail: [email protected]

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ

Информация за програмата на http://internet.mon.bg/ikt

Лицa за контакт:
Филип Иванов, главен експерт, дирекция ИКТ, тел. 02 9217 600, e-mail: [email protected]
г-жа Шенай Мюмюн, главен експерт, дирекция ИКТ, тел. 02 9217 642, e-mail: [email protected]

УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Лицa за контакт:
Анелия Томова – главен експерт, дирекция ДОПР, тел. 02 9217 440, e-mail: [email protected]
Камелия Колева – началник на отдел, дирекция ДОПР, тел. 02 9217 455, e-mail: [email protected]

модул „Ученически национални и международни олимпиади и състезания”

Лицa за контакт:
Стоянка Почеканска-Николчова, главен експерт, дирекция ОПОС, тел. 02 9217 454, e-mail: [email protected]
Снежинка Матакиева, главен експерт, дирекция ОПОС,тел. 02 9217 453, e-mail: [email protected]
Валентина Иванова, главен експерт, дирекция ОПОС, тел. 02 9217 581, e-mail: [email protected]
Емилия Попова-Симеонова, главен експерт, дирекция ОПОС, тел. 02 9217 472, e-mail: [email protected]

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Лица за контакти:
Чавдар Здравков – тел. 02/9217 424, e-mail: [email protected]
Емилия Попова – 02/9217 472, e-mail: [email protected]
Магдалена Станулова – 02/9217 785, e-mail: [email protected]

С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Лицe за контакт:
Емилия Григорова, старши експерт, дирекция ОПОС, тел. 02 9217 569, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”

Лицe за контакт:
Ваня Трайкова, главен експерт, дирекция ОПОС, тел.02 9217 443, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Лицa за контакт:
Рени Рангелова, държавен експерт, дирекция ОПОС,тел.02 9217 499, e-mail: [email protected]
Снежинка Матакиева, главен експерт, дирекция ОПОС,тел.02 9217 453, e-mail: [email protected]

СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

Лицa за контакт:
Мария Кондева, държавен експерт, дирекция ДСОП, тел.: 02 9217 603, e-mail: [email protected]
Анета Димитрова, младши експерт, дирекция ДСОП, тел.: 02 9217 448, e-mail: [email protected]

РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА

Забележка: Всеки бенефициент по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, 2012 г., включен в списъка за финансиране, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОМН.

Информацията следва да се изпрати на адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Тошкова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 704, e-mail: [email protected]
Светослав Спасов, държавен експерт, дирекция „Правна”, тел. 02 9217 525, e-mail: [email protected]

Забележка: Проектите се подават в срок до 28 май 2012 г. включително.

НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ

Мярка „Без свободен час”

Лица за контакт:
Керка Андонова- държавен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Милен Ботев, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 470, e-mail: [email protected]
Елена Таскова, държавен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 547, e-mail: [email protected]
Лилия Дамянова, главен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 792, e-mail: [email protected]

Мярка „Без отсъствие”

Лица за контакт:
Ели Тричкова – началник на отдел, дирекция ОКИ, тел. 0292 17 539, e-mail: [email protected]
Сергей Магдичев – държавен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 0292 17 677, e-mail: [email protected]
Павлина Вълева – главен експерт, дирекция ФАОП, тел. 0292 17 721, e-mail: [email protected]
Лилия Дамянова – главен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 92 17792, e-mail: [email protected]

GoTop