Подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности

Подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности

Специални образователни потребности може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.

Допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности

Децата и учениците със специални образователни потребности имат право на допълнителна подкрепа за личностно развитие – работа по конкретен случай, рехабилитация, осигуряване на достъпна архитектурна среда и специализирано оборудване, предоставяне на обучение по специалните предмети за учениците със сензорни увреждания, ресурсно подпомагане. Повече >>>

Видове дейности за подкрепа за личностно развитие

Конкретните дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на детето или ученика. Планът определя и часовете за ресурсно подпомагане. На всяко дете и ученик със специални образователни потребности, за което е установена необходимост от ресурсно подпомагане, се осигурява ресурсен учител. В зависимост от потребностите децата и учениците получават следния вид подкрепа: Повече >>>

Форми на обучение на ученици със специални образователни потребности

Формата на обучение на ученици със специални образователни потребности се избира от родителя или настойника по препоръка на екипа за подкрепа за личностно развитие. Учениците със специални образователни потребности могат да се обучават в дневна, индивидуална, дистанционна (след завършен 4-ти клас), комбинирана, самостоятелна форма (с изключение на учениците по чл. 49, ал. 2, т. 1 от ЗПУО). Повече >>>

Видове институции

В системата на предучилищното образование обучението на деца със специални образователни потребности се извършва в рамките на общите групи към детските градини и училищата или в специални групи за деца със специални образователни потребности. Насочването на децата към специални групи става след заявление на родителя към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Повече >>>

Прием и преход между институциите

Приемът на деца със специални образователни потребности в детска градина става в рамките на допустимите до 3 места в група. За кандидатстване за прием по този ред родителите подават заявление до Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за извършване на оценка на детето. Конкретните условия и ред за прием се определят в общинските наредби за системата за прием. Повече >>>

Изпити и оценяване

Текущото оценяване на ученици със специални образователни потребности се извършва по общия за всички ученици ред, с изключение на предметите, за които има изготвени индивидуални учебни програми. На ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“. В случай че учениците са постигнали общите изисквания на учебната програма, се поставя и количествена оценка, а обучението по индивидуална учебна програма се преустановява. Повече >>>

GoTop