Административни услуги и образци на заявления

С лице към хората


Одобряване и вписване на програма и одобряване и вписване на промени в одобрена програма за извършване на обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 2890) (акт. 04.04.2022 г.)

Образец на заявление за одобряване и вписване в ИРПОК на одобрена програма за извършване на обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (Приложение 1); (акт. 29.03.2024 г.)

Образец на заявление за вписване в ИРПОК на промяна в наименованието и/или правноорганизационната форма (Приложение 2); (акт. 29.03.2024 г.)

Образец на заявление за одобряване на промяна в списъка на обучителите по одобрена програма/одобрени програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (Приложение 3); (акт. 29.03.2024 г.)

Образец на заявление за одобряване на промяна на съдържанието на одобрена програма/ одобрени програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (Приложение 4); (акт. 29.03.2024 г.)

Образец на заявление за заличаване от ИРПОК на одобрена/и програма/и (Приложение 5). (акт. 29.03.2024 г.)


Вписване, промени и отписване от Регистъра на професионалните колежи (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 2892) (акт. 04.04.2022 г.)

Заявление за вписване, промени и отписване на частни професионални колежи в Регистъра на професионалните колежи (акт. 08.07.2020 г.)


Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда – обект на образованието и науката (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 2893) (акт. 04.04.2022 г.)

Заявление за предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката (акт. 08.07.2020 г.)

Протокол за устно заявяване – предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката (акт. 08.07.2020 г.)


Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката (уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите № 2894) (акт. 04.04.2022 г.)

Заявление за предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката (акт. 08.07.2020 г.)

Протокол за устно заявяване за предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката (акт. 08.07.2020 г.)


Издаване на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по …” до 22.05.2007 г. в страната (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 1177) (акт. 04.04.2022 г.)


Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 1603) (акт. 04.04.2022 г.)


Издаване на удостоверения УП-2 за осигурителен доход (уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите № 2134), УП-3 за осигурителен стаж (уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите № 2133) и УП-3 за осигурителен стаж на редовни докторанти, придобит в чужбина (акт. 04.04.2022 г.)


Заявление за възстановяване на внесена такса от заявителя

Ценоразпис за вътрешна препоръчана пощенска пратка в тегловия диапазон до 2 кг с известие за доставяне, за сметка на получателя (пратка с наложен платеж), доставена на адреса на получателя (публ. 19.12.2023 г.)

Ценоразпис за международна препоръчана пощенска пратка в тегловия диапазон до 2 кг с известие за доставяне, доставена на адреса на получателя (публ. 19.12.2023 г.)

Ценоразпис за вътрешна куриерска пратка в тегловия диапазон до 2 кг с известие за доставяне за сметка на получателя (с наложен платеж), доставена на адреса на получателя (публ. 19.12.2023 г.)

Ценоразпис за международна куриерска пратка в тегловия диапазон до 2 кг с известие за доставяне, доставена на адреса на получателя (публ. 19.12.2023 г.)

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерството на образованието и науката (публ. 08.07.2020 г., акт. 14.09.2021 г., акт. 04.04.2022 г.)

GoTop