Архив – 2023 на обявления за свободни позиции за работа по проекти

Подбор на членове на Секторни съвети на уменията за допълване на определени позиции по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката (публикувано на 05.12.2023 г.)

Списък на класираните кандидати по поканата да допълване на членове на секторни съвети за уменията по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021 – 2027 (публ. 22.01.2024 г.)


Покана

Формуляр за кандидатстване

Документите се подават електронно или на хартиен носител:

  • електронно на адрес: [email protected] (подписани с електронен подпис от кандидата или подписани и сканирани);
  • на хартиен носител – в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 727 и 02/9217 606

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 22.12.2023 г. включително. (публикувано на 05.12.2023 г.)


Обявление за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“ по проект по процедура BG05SFPR001-1.003 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ за:

Списък на класираните кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция – Експерт „Администриране на държавни помощи и отчитане“ (публ. 30.11.2023 г.)

Списък на класираните кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция – Координатор „Работа с родители“ (публ. 30.11.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция – Експерт „Администриране на държавни помощи и отчитане“ (публ. 21.11.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция – Координатор „Работа с родители“ (публ. 21.11.2023 г.)

Образец на автобиография

Длъжностна характеристика на позицията


Образец на автобиография

Длъжностна характеристика на позицията

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 20.11.2023 г. до 17:30 часа.


Подбор на членове на Секторни съвети на уменията по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката (публ. 02.10.2023 г.)

Списък с класираните кандидати за участие в Секторни съвети за уменията по проект № BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ (акт. 13.11.2023 г.)

Покана (акт. 03.10.2023 г.)

Формуляр

Документите се подават електронно или на хартиен носител:

  • електронно на адрес: [email protected] (подписани с електронен подпис от кандидата или подписани и сканирани);
  • на хартиен носител – в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 727 и 02/9217 606

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 16.10.2023 г. включително. (публ. 02.10.2023 г.)


Подбор на експерт за свободна позиция „Експерт, програми и проекти“ (позиция в проекта – Експерт „Юрист“) по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (публ. 13.09.2023 г.)

Списък на класираните кандидати след проведена процедура за подбор за позиция по проекта – Експерт „Юрист“ (публ. 12.10.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в процедурата за подбор на външни за администрацията на МОН експерти за длъжност „Експерт, програми и проекти“ с НКПД 24226004 (позиция по проекта – Експерт „Юрист“) (публ. 28.09.2023 г.)

  1. Обявление
  2. Образец на автобиография
  3. Длъжностна характеристика на позицията

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
Краен срок за подаване на документи – 21.09.2023 г. до 17.30 часа. (публ. 13.09.2023 г.)


Подбор на експерт за свободна позиция „Експерт, програми и проекти“ (позиция в проекта – „Технически сътрудник“) по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (публ. 13.09.2023 г.)

Списък на класираните кандидати след проведена процедура за подбор за позиция по проекта – Експерт „Технически сътрудник“ (публ. 12.10.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в процедурата за подбор на външни за администрацията на МОН експерти за длъжност „Технически сътрудник“ с код по НКПД 41102005 (позиция по проекта – „Технически сътрудник“) (публ. 28.09.2023 г.)

  1. Обявление
  2. Образец на автобиография
  3. Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
Краен срок за подаване на документи – 21.09.2023 г. до 17.30 часа. (публ. 13.09.2023 г.)


Подбор на експерт за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Координатор „Допълнителна подкрепа за личностно развитие“) по проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (публ. 05.04.2023 г.)

Резултат от подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Координатор „Допълнителна подкрепа за личностно развитие“) по проект „Успех за теб“ (публ. 10.05.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, кандидатстващи за позиция Координатор „Допълнителна подкрепа за личностно развитие“ (публ. 20.04.2023 г.)

Обявление
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 12.04.2023 г. до 17.30 часа.


Подбор на експерт за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Координатор „Работа с родители“) по проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (публ. 05.04.2023 г.)

Резултат от подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Координатор „Работа с родители“) по проект „Успех за теб“ (публ. 10.05.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, кандидатстващи за позиция Координатор „Работа с родители“ (публ. 20.04.2023 г.)

Обявление (публ. 05.04.2023 г.)
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 12.04.2023 г. до 17.30 часа.


Подбор на експерт за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Координатор „Териториални екипи“) по проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (публ. 05.04.2023 г.)

Резултат от подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Координатор „Териториални екипи“) по проект „Успех за теб“ (публ. 10.05.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, кандидатстващи за позиция Координатор „Териториални екипи“ (публ. 20.04.2023 г.)

Обявление (публ. 05.04.2023 г.)
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 12.04.2023 г. до 17.30 часа.


Подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Водещ координатор) по проект „Студентски практики – Фаза 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (публ. 03.02.2023 г.)

Резултат от подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Водещ координатор) по проект „Студентски практики – Фаза 2“ (публ. 22.02.2023 г.)

Допълнителен списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Водещ координатор) (публ. 13.02.2023 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Водещ координатор) по проект „Студентски практики – Фаза 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (публ.13.02.2023 г.)

Обявление (публ. 03.02.2023 г.)
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Краен срок за подаване на документи – 10.02.2023 г. вкл. (публ. 03.02.2023 г.)


GoTop