Делегирани бюджети

Делегирани бюджети 2024 г.

Заповед № РД09-948/12.04.2024 г. за определяне на размера на средствата за един медиатор и разпределение на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи за 2024 година (публ. 12.04.2024 г.)

Разпределение на средствата за 2024 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи за общински и държавни детски градини и училища (публ. 16.04.2024 г.)

РЕШЕНИЕ № 213 от 27 март 2024 година за изменение на Решение № 346 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., изменено и допълнено с Решение № 847 на Министерския съвет от 2023 г.

РЕШЕНИЕ № 544 от 10 август 2023 година за изменение и допълнение на Решение № 280 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 337 на Министерския съвет от 2023 г.

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН (в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 847 от 28 ноември 2023 г.) (публ. 29.03.2024 г.)

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции към 1 януари 2024 г. съгласно информационната система на МОН – НЕИСПУО, по ПРБ – общини (публ. 29.03.2024 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет – министерства съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 847 от 28 ноември 2023 г.) (публ. 29.03.2024 г.)

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) – общини съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (публ. 29.03.2024 г.)

Заповед № РД09-652/15.03.2024 г. за определяне на максимален месечен размер на средствата за компенсиране на разходите на родителите за едно дете за 2024 г., изплащани при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (публ. 15.03.2024 г.)

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2024 г., утвърдени със Заповед № РД09-576/01.03.2024 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.03.2024 г.)

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2024 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед РД09-576/01.03.2024 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.03.2024 г., акт. 2903.2024 г.)

Училища ВРБ към МОН, за които в разпределените средства за стипендии по бюджета им за 2024 г. са включени и допълнителни средства по чл. 2, ал. 10 на ПМС № 328/2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии след завършено основно образование (публ. 07.03.2024 г.)

Заповед № РД09-451/13.02.2024 г. за утвърждаване на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2024 г. (публ. 14.02.2024 г.)

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (публ. 18.01.2024 г.)


Делегирани бюджети 2023 г.

Разпределение на средствата за допълнително финансиране на училища за издръжката на учениците в VIII клас, приети през учебната 2023 – 2024 година в паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за периода 15.09.2023 – 31.12.2023 г. (публ. 07.12.2023 г.)

РЕШЕНИЕ № 847 от 28 ноември 2023 година за изменение и допълнение на Решение № 346 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. (публ. 05.12.2023 г.)

РЕШЕНИЕ № 756 от 25 октомври 2023 година за изменение на Решение № 280 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 337 на Министерския съвет от 2023 г. и с Решение № 544 на Министерския съвет от 2023 г.

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището, по групи съгласно Заповед № РД09-2022 от 25.08.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 04.10.2023 г.)

Актуализиран списък на частните училища и детски градини, включени в системата на държавното финансиране за периода 2018 г. – 2023 г. (публ. 03.10.2023 г.)

Разпределение на средствата за допълнително финансиране на общинските училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2023 г. (публ. 04.09.2023 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.) В сила от 01.09.2023 г. (публ. 01.09.2023 г.)

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2023 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед РД09-2052/29.08.2023 Г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2023 г.)

Заповед № РД09-2106/30.08.2023 г. за утвърждаване на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2023 г. (публ. 30.08.2023 г.) Настоящата заповед отменя Заповед РД № 09-476 от 23.02.2023 г.

Училища ВРБ към МОН, за които в разпределените средства за стипендии по бюджета им за 2023 г. са включени и допълнителни средства по чл. 2, ал. 10 на ПМС № 328/2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии след завършено основно образование (публ. 29.08.2023 г.)

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2023 г., утвърдени със Заповед № РД09-2052/29.08.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 29.08.2023 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (публ. 28.08.2023 г.)

Заповед № РД09-1965/ 22.08.2023 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжка на едно дете в предучилищното образование за периода 1.08. – 31.12.2023 г. (публ. 22.08.2023 г.)

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от ПРБ съгласно Закона за държавния бюджет за 2023 г. (публ. 08.08.2023 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно Закона за държавния бюджет за 2023 г. /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 337 от 02 май 2023 г. / (публ. 08.08.2023 г.)

Заповед № РД09-1555/ 20.07.2023 г. за определяне на размера на средствата на един служител (образователен медиатор, социален работник и/или помощник на учителя), назначен в институциите с концентрация на деца и ученици от уязвими групи (публ. 24.07.2023 г.)

Разпределение на средствата за 2023 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи за общински детски градини и училища (публ. 25.07.2023 г., акт. 14.08.2023 г.)

Решение № 346 на МС от 5 май 2023 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. (публ. 16.06.2023 г.)

РЕШЕНИЕ № 337 от 2 май 2023 година за изменение и допълнение на Решение № 280 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. (публ. 23.05.2023 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 337 от 02 май 2023 г./ (публ. 16.05.2023 г., акт. 13.11.2023 г.)

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции към 1 януари 2023 г. съгласно информационната система на МОН – НЕИСПУО, по ПРБ – общини (публ. 16.05.2023 г., акт. 13.11.2023 г.)

Заповед № РД09-476/23.02.2023 г. за утвърждаване на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2023 г. (публ. 27.02.2023 г.) Отменена със Заповед № РД09-2106/30.08.2023 г.

Заповед № РД09-455/ 22.02.2023 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за 2023 година (публ. 22.02.2023 г.)Архив „Делегирани бюджети“

GoTop