ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЩЕ ОТПУСКАТ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, СПОРТНАТА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

Начало » Последни публикации

05.03.2014

Министерският съвет прие постановление за допълнение на Постановление на Министерския съвет № 90 от 25.06.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

С допълнение в постановлението, което определя условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, правителството създаде възможност за отпускане на нов вид стипендия – за значими постижения на студентите в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност. За бюджетната 2014 г. висшите училища ще разполагат с близо 390 хил. лв. за този вид стипендии. Средствата са предвидени по бюджета на МОН.

Стипендиите ще бъдат отпускани от комисия, определена със заповед на ректора, като най-малко половината от нейните членове са студенти, посочени от студентския съвет.

Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендията ще се определят от съответното висше училище, съгласувано със студентския съвет.

Постановлението влиза в сила от 1 септември тази година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“