ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАСКА ТЕНЕВА И ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ” В МОН УЧАСТВАХА В РЕГИОНАЛНА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕРЕВАН

Начало » Последни публикации

18.10.2013

Заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева и директорът на дирекция „Висше образование” в МОН  Мария  Фъртунова взеха участие в Регионалната среща на министрите на образованието на държавите от Източното партньорство и Черноморския регион по въпросите на Европейското пространство за висше образование, която се проведе на 17 и 18 октомври 2013 г. в Ереван, Армения.  От българска страна участва и Лилия Драгоева, студентка в СУ “Св. Климент Охридски”.

Акцент на дискусиите беше разработването и прилагането на националните квалификационни рамки в контекста на структурни реформи в Европейското пространство за висшето образование. Участниците обсъдиха предизвикателствата при прилагането им и възможните връзки между националните квалификационни рамки и признаването на квалификации и осигуряването на качеството на обучението, структурните реформи във висшето образование и приносът им към развитието на демократичните общество.

В изказванията си заместник-министър Тенева подчерта, че националните квалификационни рамки представляват важен свързващ инструмент в подкрепа на политиките за структурни реформи в рамките на Болонския процес и развитието на общото Европейско пространство за висше образование. Те имат съществена роля за разширяване обхвата на приложение на отделните инструменти за структурни реформи. Тя изтъкна, че Република България е на път скоро да завърши процеса на съотнасяне към Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и на самосертифициране към Квалификационната рамка за Европейското пространство за висше образование.

Националната квалификационна рамка на Република България е приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 2 февруари 2012 г.  Разглеждана като инструмент за развитие на демократичните общества, Националната квалификационна рамка не само съдейства за упражняване правото на всеки гражданин да получи качествено образование и справедливо признаване на придобитите от него квалификации.  Изхождайки от българския опит, Националната квалификационна рамка има още една функция – в нея се акцентира и върху усвояването на компетентности за активно демократично гражданство.

Заместник-министър Тенева приветства усилията по отношение процеса на развитие на Европейското пространство за висше образование, в който разработването и прилагането на национални квалификационни рамки играе важна свързваща роля.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“