МОН С АКТИВНА ПОЗИЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОРОЧНИ ПРАКТИКИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Начало » Последни публикации

27.07.2015

В петък, 23.07.2015 г., по инициатива на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев, в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади се проведе експертна работна среща с началниците на регионалните инспекторати по образованието от цялата страна, представители на синдикални и работодателски организации, директори и учители. Мотото на форума "Предизвикателства пред новата учебна 2015/2016 година" даде възможност на участниците за открит диалог и ефективни предложения за справяне с казусите по региони.

Проф. Тодор Танев откри експертната среща, като представи основните предизвикателства преди започването на новата учебна 2015/2016 година: фиктивно записаните ученици в училищата и спешните мерки, които трябва да се вземат за изкореняване на тези лоши практики; ремонтните дейности по училищата и готовността на материално-техническата база за новата учебна година; постоянния бежански натиск.

Проф. Танев описа основните препоръки на неговия екип за предстоящата учебна година:

-          Активно реформиране на професионалното образование, което е образователната единица, която създава нови възможности за разрешаването на икономически и социални проблеми;

-          Насърчаването на оздравителни мерки, превенция на лоши практики и нов начин на мислене, което да защити авторитета на системата;

-          Партньорство и екипна работа, а не еднолично вземане на решения;

-          Почтено използване на възможностите, строг финансов контрол и недопускане на злоупотреби със средства, осигурени от европейските фондове за финансиране на проекти в образованието.

-          Подобряване на качеството на преподаване в училищата чрез повишаване на личната мотивация на преподавателите;

-          Подобряване и увеличаване на творческото начало в процеса на обучение;

-          Обновяване на съдържанието в учебниците след анализ и оценка на недостатъците на настоящия учебен материал;

-          Образователна интеграцията на деца и ученици от етническите малцинствата и особено внимание към децата с майчин език, различен от българския, включително и такива на бежанци.

Експертната среща продължи с анализ от страна на началниците на регионалните инспекторати по зададените теми. Позиция заявиха и другите поканени на срещата – представителите на синдикалните и работодателските организации. Учители от 18-о  СОУ „Уилям Гладстон“ споделиха добри практики на едно от най-големите училища в системата на училищното образование.

В резултат на експертната среща, днес – 27.07.2015 г., със заповеди на министъра на образованието и науката е разпоредено:

- Началниците на регионалните инспекторати по образованието в срок до 01.09.2015 г. да планират и осъществят допълнителни мерки, действия и указания до директорите на училищата за недопускане на фиктивно записани ученици;

- Началниците на регионалните инспекторати по образованието да планират и осъществят в училищата на територията на областта през учебната 2015/2016 година системен контрол на организацията и провеждането на самостоятелна, задочна, индивидуална и вечерна форма на обучение съгласно изискванията на Глава III. Организацията на училищното обучение, Раздел I. Форми на обучение на ППЗНП;

- В срок до 08.09.2015 г. началниците на регионалните инспекторати по образованието да уведомят министъра на образованието и науката за предприетите мерки и действия;

- Да бъдат сформирани шест екипа от експерти, които да извършват проверки на място в училищата на територията на Република България във връзка с изпълнението на ремонтни дейности в тях, в това число и за установяване на готовността им по отношение на сграден фонд и оборудване за началото на учебната 2015/2016 година. При констатирани нередности в срок до 24 часа министърът на образованието и науката да бъде уведомен писмено с доклад.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“