ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАВАТ 732 790 ЛЕВА ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ“

Начало » Последни публикации

02.09.2015

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 732 790 лв. по бюджетите на общини. Средствата се отпускат от бюджета на МОН за финансиране на дейности по националната програма „На училище без отсъствия”. Те ще послужат за изплащане на реално взети часове от учители и възпитатели, които са замествали своите отсъстващи колеги през първия срок на учебната 2014/2015 г.

„На училище без отсъствия” е една от 10-те национални програми за развитие на средното образование, финансирани от правителството. Тя е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците. За реализиране на целите, свързани с осигуряване на условия за непрекъснат образователно-възпитателен процес и намаляване на отсъствията от училище, се прилагат две мерки - „Без отсъствие” и „Без свободен час”.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“