ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МОН

Начало » Последни публикации

25.09.2015

На 25 септември 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование (ОСТС) под председателството на г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката.

В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

По точка първа от дневния ред на заседанието „Преглед на направените промени в подзаконовите нормативни актове“  членовете на ОСТС взеха следното решение:

Членовете на ОСТС оцениха усилията на МОН по направените промени в подзаконовите нормативни актове, като положителни.

По точка 2 „Разни“ членовете на ОСТС взеха следните решения:

  1. Членовете на ОСТС са запознати с Решение № 247/15.06.2015 г. на Комисията за защита от дискриминация по признак „увреждане“ по жалба с вх. № 44-00-2723/19.06.2013 г., подадена от Николай Тодоров Славов от град Карнобат срещу нормата на чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в което е препоръчано страните по КТД да предприемат необходимите действия за изменение на чл. 6 от КТД от 26.06.2014 г. 
  2. МОН поема ангажимент да предостави информация на членовете на ОСТС, както следва:

-          справка на средствата преминали в преходен остатък на училищата и детските градини за 2015 година;

-          график за разработване на държавните образователни стандарти по работни групи;

-          справка за разходването на годишните средства за квалификация на педагогическите кадри се определят в размер не по-малък от 0,8% на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.

  1. МОН поема ангажимент да се разработи и обсъди с членовете на ОСТС механизъм за проследяване движението на ученици и сформиране на работна група за обсъждане на механизъм за промяна на работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

В края на заседанието всички членове на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество си пожелаха успешна и ползотворна работа през новата учебна година.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“