ДИРЕКТОРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧИХА УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ПРОМЯНА НА СТАТУТА НА УЧИЛИЩАТА

Начало » Последни публикации

23.03.2016

Във вторник следобед в Етрополе на работна среща с директори на професионални гимназии по земеделие и хранителни технологии заместник-министър Диян Стаматов и експерти от МОН отговориха на въпроси, свързани с промяната на статута на този вид училища, заложена в новия Закон за предучилищното и училищното образование и преминаването на този вид училища към общините. Директорите трябва да подготвят необходимата документация, да осъществят предварителни разговори по този въпрос със съответния началник на РИО, с кмета - за изясняване на съвместните действия стъпка по стъпка за изпълнение на Закона.

Ще се наложи промяна в потока на получаваните финансови средства, след като тези професионални гимназии станат общински и по този въпрос е необходимо преди 1 август 2016 г. директорите да се консултират с Министерството на земеделието и храните.

По време на дискусията Лазар Додев, директор на дирекция „Организация, контроли и инспектиране“, подчерта необходимостта от по-голяма мобилност на училищата според потребностите на пазара. Учениците трябва да имат възможност да работят със съвременна техника, оборудвана с компютърни системи. Така може да се повиши и качеството на обучение в професионалните гимназии.

Бе акцентирано върху въвеждането на дуалното обучение и на възможностите, които се предоставят чрез операции по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Друг фокус на срещата бяха възможностите за повишаване на качеството на обучение чрез националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Без свободен час в училище“, Осигуряване на съвременна образователна среда“ и др.

Във връзка с новия Закон за предучилищното и училищното образование Лазар Додев поясни и процедурата, по която може да се кандидатства за придобиване статут на иновативно училище. Това може да са училища с много добра подготовка на учениците, с добре подготвени педагози, като в него се обучават ученици от няколко региона. Да имат добра осигуреност на учебния процес, на материалната база и кадрите на тези училища да се реализират успешно.

В цялата страна бяха проведени и сега текат обсъждания на проекти на учебни програми и на  пет нови образователни стандарта: за предучилищното образование, за институциите, за инспектирането на детските градини и училищата,  за информацията и документите и за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Това каза заместник-министър Стаматов и помоли директорите да изпращат навреме становища и предложения по проектите.

Стаматов запозна присъстващите и с детайлтеи в предлаганата от МОН Национална програма „Достъпно и сигурно училище“, за която се предвижда финансиране в размер на 1.5 млн. лв. Необходимо е да се направи рестриктивно влизане на хора в училищната сграда, изграждане на по-стабилна охрана, по-съвременно видеонаблюдение и съоръжения за достъпна среда. 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“