ОПРЕДЕЛЕН Е РЕДЪТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

23.03.2016

Правителството прие постановление в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, с което се определя редът за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. Решението произтича от държавната политика за улесняване на достъпа до образование, по-пълното обхващане и задържане на учениците в училище, както и за насърчаване на участието в образователния процес.

За безвъзмездно ползване се предоставят познавателни книжки по образователните направления за децата в задължителна предучилищна възраст, учебници или учебни комплекти по общообразователните учебни предмети за учениците от I до VII клас. Предоставят се също учебници или учебни комплекти по общообразователните учебни предмети, отпечатани на брайлов шрифт, за учениците от I до XII клас с нарушено зрение, както и учебници по специалните предмети за учениците със сензорни увреждания от I до XII клас.

За осигуряване на обучението по български език в европейските училища се осигуряват познавателни книжки и учебници по български език и литература за учениците до VII клас.

Средствата за закупуване на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти ежегодно се планират по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“