МОН ВЪВЕЖДА ОЩЕ 2 КОМПЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Начало » Последни публикации

18.04.2016

Министерството на образоването и науката въведе още две комплексни  административни услуги, с които улеснява гражданите при подаването на заявления за тях и осигурява възможност за едновременно заявяване на предоставяните от МОН  комплексни административни услуги, както следва:

1. Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по…” в страната и на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища в Република България

Вътрешната комплексна административна услуга се извършва от Министерството на образованието и науката като със заявяването й комплексно може да се предоставят следните услуги:

- Удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист по…" в страната (Удостоверението се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в чужбина) – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите   № 1177;

- Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от Министерството на образованието и науката и неговите звена – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 1375;

- Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища в Република България – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 921.

2. Издаване на удостоверение APOSTILLE на Удостоверение за придобита професионална квалификация по нерегулирана професия на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава

Комплексната административна услуга се извършва от Министерството на образованието и науката и от Националния център за информация и документация като със заявяването й комплексно се предоставят следните две услуги:

- Издаване на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 1601;

- Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от Министерството на образованието и науката и неговите звена – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите   № 1375.

3. Заверка и издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни документи, издавани от държавните училища по изкуствата и държавните училища по културата

Комплексната административна услуга се извършва от Министерството на образованието и науката и от Министерството на културата като със заявяването й комплексно се предоставят следните две услуги:

- Заверка на образователни документи, издадени от държавните училища по изкуствата, подлежащи на легализация и използване в чужбина – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 718;

- Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от институциите в системата на народната просвета – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 1642.

 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“