ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ“ В МОН Е УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОП “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

08.06.2016

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката е управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., реши правителството. За сертифициращ орган по програмата бе определена дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите.

Оперативната програма се очаква да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в рамките на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – Европа 2020, и да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно ниво.

Бюджетът на програмата е 1,37 млрд. лева като включва финансиране от ЕС и национални средства, разпределени в приоритетните направления научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот и образователна среда за активно социално приобщаване.

Основните цели на програмата в контекста на „Европа 2020“, както и в националната стратегия „България 2020“, са насочени към повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП, намаляване на преждевременно напусналите училища до 11% и увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36 на сто от хората между 30 и 34-годишна възраст.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“