НОВА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Начало » Последни публикации

31.05.2013

Считано от 1 юни 2013 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката и неговите звена ще се извършват от Министерството на образованието и науката (МОН).

До момента тези дейности се извършваха от Министерството на външните работи (МВнР), като МОН участваше в процедурата чрез заверка на документите преди поставяне на апостила в МВнР.

Тъй като новата услуга, която МОН ще извършва, е административна по своя характер, със заповед на министъра на образованието и науката бе определена комисия, която в съответствие със Закона за държавните такси и приложимото национално законодателство да определи размера на таксата за издаване на удостоверение APOSTILLE.

Определеният от Комисията размер на таксата за предоставяне на административна услуга по издаване на удостоверение APOSTILLE е 15 лв. (петнадесет лева).

Промените са във връзка с Постановление на Министерския съвет № 126 от 23 май 2013 г. (обн., ДВ, бр.48 от 31.05.2013 г.).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“