ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛИЕВА: ОЦЕНКАТА НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ЩЕ ПОДОБРИ НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА В СЕКТОРА

Начало » Последни публикации

19.12.2018

„Чрез оценката на научната дейност на научноизследователските организации и университетите ще се подобри националната политика в този сектор. С получените данни може да се планират и въвеждат нови инструменти за насърчаване на изследванията“. Това посочи заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева на представянето на предварителните резултати от оценката и анализа на научноизследователската дейност на БАН, Селскостопанската академия и висшите училища за 2017 г. Те са изготвени от Комисия, в която влизат учени от няколко университета и институти на БАН.

Измерването се базира на индикатори като наукометрични показатели, патенти и патентни заявки, показатели за научен капацитет - брой  хабилитирани доктори и доктори на науките, както и изразходваните от организациите средства през 2017 г. по националното и международно проектно финансиране и от договори с български и чуждестранни предприятия и други организации. Оценявани са БАН, Селскостопанската академия и 43 висши училища. Oстаналите осем университета да не са включени, тъй като нямат акредитация за обучение на докторанти.

В класирането по обща оценка на първите три места са Българската академия на науките, Софийският и Медицинският университет – София. „Това са водещите научни центрове в България. В същото време сред най-добрите има висши училища от цялата страна, което доказва, че те напредват и научният потенциал не е концентриран само в София“, подчерта Ангелиева. По критерия „обществено и икономическо въздействие“ водещата научна организация в страната е БАН. В класацията за първи път влизат Тракийският и Химико-технологичният университет (ХТМУ). По думите на заместник-министъра оценката по този критерий е важен сигнал за бизнеса и от нея става ясно, че има силни университети, които работят добре с фирмите и предприятията в България. ХТМУ е водещият по критерия „ефективност“, като след него са БАН, Софийският и Медицинският университет – София. Най-много публикации в режим на отворен достъп през 2017 г. имат БАН, Медицинският университет-София и Софийският университет. „Светът е променен и трябва да споделяме знанието - не можем да го държим за себе си. Ако не го правим, сме невидими на международно ниво“, каза заместник-министър Карина Ангелиева.

Представеното измерване включва и оценка по професионални направления. В „Педагогически науки“ водещият университет в страната е Русенският. В „Хуманитарни науки“ на първите три места са БАН, Софийският и Пловдивският университет. Русенският университет е лидер и при „Социални, стопански и правни науки“, следван от Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново и Висшето училище по телекомуникации и пощи. БАН, Софийският и Медицинският университет са водещите научни организации в направление „Природни науки, математика и информатика“, а в „Технически науки“ са Техническият университет в София, БАН и Софийският университет. Българската академия на науките има най-добра научна дейност и в направленията „Изкуство“ и „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

Заместник-министър Карина Ангелиева беше категорична, че е важно да се покаже кои научни организации и висши училища имат потенциал за развитие. „Важно е дори те сами да правят оценка на научната си дейност, за да подобряват научните си стратегии“, допълни Ангелиева.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“