МОН КАНИ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2“

Начало » Последни публикации

30.09.2019

Управляващият орган на ОП НОИР публикува покана за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Студентски практики 2“ с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката (МОН). Допустими партньори по процедурата са всички висши училища, създадени при условията и по реда на Закона за висшето образование, и получили институционална акредитация.

Основните цели на проекта са насочени към подобряване на практическите умения на студентите, в зависимост от нуждите на пазара на труда, укрепване на връзките между висшите училища и работодателите и повишаване на ефективността на партньорства между тях. Проектът е с продължителност от 40 месеца.

Поканата до висшите училища е публикувана на сайта на министерството в раздел „Програми и проекти“, подраздел „Управление и изпълнение на проекти“, а всички документи към процедурата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ са публично достъпни на електронен адрес: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=737.

Декларациите от висшите училища следва да бъдат изпратени в срок до 7 октомври 2019 г. включително.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“