ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА ДАДЕ СТАРТ НА ОБСЪЖДАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ТРИ ФОРМАТА

Начало » Последни публикации

14.09.2012

На 14 септември 2012 г. г-жа Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, откри кръгла маса за обсъждане на учебни програми по три формата: Усъвършенстване на учебните програми по математика за I – IV клас; Учебни програми за задължителна подготовка по математика V – VII клас; Учебни програми за задължителна подготовка в прогимназиален етап по информационни технологии.

„Даваме старт на голяма публична дискусия на съществената част от реформата в българското образование. Целта е да направим българското училище по-добро, да направим резултатите на българските ученици по-добри“ – каза при откриването на кръглата маса заместник-министър Дамянова. Тя отбеляза съществения принос на всички, които работят в сферата на общото образование, но и подчерта, че всички са единодушни, че от години е належащо да се направят промени, за да бъдат учениците по-адекватни на съвременните условия на живот.

Г-жа Дамянова сподели, че е постигнат консенсус по някои теми, а други са в процес на обсъждане, тъй като трябва да се стигне до компромисна и единодушна позиция. „Ще сме изключително благодарни да се включите активно и да не възприемате това събитие като нещо, на което ние представяме програмите като факт, нещо, което не търпи промени“ – обърна се с молба към присъстващите на кръглата маса учители и експерти от регионалните инспекторати по образованието г-жа Дамянова. – „Изключително много държим на вашето становище, на вашето мнение, защото всички сме длъжни на нашите деца, а и на българската образователна система. Сега е моментът да дадем принос за това програмите да станат такива, каквито всички ги желаем. Открити сме за критики, защото мислим, че това е добро за всички ни.“

Един от акцентите във встъплението на заместник-министър Дамянова бе свързан с ангажимент, поет от екипа да се освободят повече часове и повече време за практика на учениците. „Целта, която сме си поставили е до 60% нови знания и съответно – 40% да бъдат за практически упражнения, лабораторни работи.“ – подчерта г-жа Дамянова. Тя помоли представителите на учителската гилдия да превъзмогнат желанието си децата в определен клас да усвоят възможно по-голям обем учебно съдържание. Защото по програмите след това ще се правят учебници. Учебниците са за ученика. Учебната програма е в полза на учителите да изберат правилните методи в подхода към своите ученици.

В хода на дискусията на кръглата маса, проведена в зала „Опал“ на хотел „Дедеман Принцес“ , взе участие и г-жа Катя Чалъкова, народен представител и член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. От позицията на 25-годишния си учителски опит, свързан с преподаване на математика в училище и работа с талантливи деца, тя изрази приятна изненада от новаторството в представяните учебни програми. То е необходимо за съвременното преподаване на математика, тъй като е съобразено с развитието на обществото, на технологиите и на света като цяло. Г-жа Чалъкова се спря на някои детайли в програмите по математика и изрази професионалното си становище. След като изказа благодарност на всички, които са работили по новите програми, които са предмет на обсъждане г-жа Катя Чалъкова пожела успешна нова учебна година на колегите си.

Разработките на учебните програми по трите формата се осъществява по проект BG051PO001 – 3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование“, изпълняван по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“.

В дискусиите на кръглата маса взеха участие и представители на партньори на МОМН от висши училища, от Българската академия на науките, на деловите среди и на неправителствения сектор.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“