СЪОБЩЕНИЕ НА МОМН

Начало » Последни публикации

22.08.2012

Днес, 22 август 2012 г., Министерски съвет прие проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства за изграждане на нови и ремонт и модернизиране на съществуващи физкултурни салони в общински училища и обособяването им в многофункционални зали.

С настоящия проект на Постановление на Министерския съвет, МОМН предлага финансиране на 10 общински училища в 9 общини на стойност до 10 млн. лв. Средствата ще бъдат предоставяни на общините в едномесечен срок след представяне на инвестиционни проекти, като обхватът на дейностите включва:

  • Изграждане на нови физкултурни салони – многофункционални зали;
  • Ремонт и модернизиране на съществуващи физкултурни салони и обособяването им в многофункционални спортни зали, в т.ч. поставяне на подходящи подови настилки, оборудване, възстановяване на уреди и съоръжения.

Десетте училища са в следните общини: Столична община, Община Пловдив, Община Ловеч, Община Бургас, Община Стара Загора, Община Благоевград, Община Велико Търново, Община Русе, Община Шумен.

Средствата да се осигурят, както следва:

  • За сметка на бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 г. в размер на 4 млн. лв.;
  • За сметка на преструктуриране на разходите на централния бюджет за 2012 г. в размер до 6 млн. лв.

Средствата в размер до 10 млн. лв. ще се предоставят чрез бюджетите на общините.

Основната цел на проекта на Постановление е възстановяването и модернизирането, създаването и поддържането на многофункционални спортни зали чрез съвременните технологии в областта на спорта, за гарантиране на висока функционалност и максимална сигурност при експлоатация, както и привеждане състоянието на училищната спортна база в съответсвие с утвърдените международни стандарти и изисквания на ЕС.

Постановлението е и своеобразен отговор на желанието на нашите съграждани за развитие на училищния спорт и създаване на възможности за поддържане на здравето на нашите деца. През изминалите кризисни години капиталовите разходи бяха намалени и това Постановление представя голяма инвестиция, която целево е насочена в подкрепа на децата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“