СТАРТИРА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ДВЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ПЛОВДИВ И БАНСКО

Начало » Последни публикации

11.11.2020

Две държавни професионални гимназии в Пловдив и Банско ще бъдат цялостно обновени след като Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Ремонтите ще се финансират с 1 841 409,15 лв., от които 1 107 550,00 лв. са европейско финансиране, 195 450,00 лв. – национално, и 538 409,15 лв. - дофинансиране от МОН.

В Професионалната гимназия по електроника и енергетика в Банско предстоят строително-ремонтни дейности, привеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрива, на учебен корпус и физкултурен салон, на спортна площадка, както и изграждане на санитарни възли за хора с увреждания.

В Професионалната гимназия по облекло „Ана Май“ в Пловдив също ще се приложат мерки за енергийна ефективност, ще бъда направен вътрешен ремонт на две сгради, подмяна на електроинсталация, изграждане на санитарен възел за хора с увреждания и ремонт на спортна площадка.

Финансирането позволява закупуване и доставка на модерно и съвременно оборудване в двете гимназии, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците.

Проектът BG16RFOP001-3.002-0045-С01 „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по облекло „Ана Май“ – гр. Пловдив, и Професионалната гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско“, се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от процедура за подкрепа за професионалните училища в България. Срокът за изпълнение е до 30 април 2023 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“