3 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

20.04.2012

На 20 април 2012 г. заместник–министър г-жа Милена Дамянова откри пресконференция, на която бе представен проект „Управление за ефективно професионално образование”, изпълняван от Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”.

С думи на благодарност за огромния труд и усърдната работа към екипа на проекта се обърна г-жа Дамянова. Според нея този проект е неоспоримо доказателство, че разработваните от министерството политики са финансово осигурени и че чрез изпълнение на включените в проекта дейности ще се осигури прозрачност на придобиваните квалификации в професионалното образование, ще се гарантира тяхното качество и най-вече ще се подобри връзката на професионалното образование и пазара на труда.

По актуални въпроси, свързани с постигане на целите и изпълнението на дейностите, включени в проекта говори г-жа Емилияня Димитрова, ръководител на проекта.

„Управление за ефективно професионално образование” е проект, изпълняван по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2012-2014, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”.

Целта на проекта е до края на 2014 година да бъде разработена и въведена единна система за управление на професионалното образование, която да подпомага повишаването на ефективността на професионалното обучение и образование, за да бъдат учениците по-подготвени за нуждите на пазара на труда.

Очакваните резултати са: създаване и въвеждане на Единна система за управление на професионалното образование (ЕСУПО) в 400 професионални училища и 1200 души да бъдат обучени за прилагане на инструментариума на ЕСУПО.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“