ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНО НА АДРЕС: http://rsvu.mon.bg

Начало » Последни публикации

01.12.2014

В България има добри условия за качествено висше образование и те трябва да станат известни най-вече на кандидат-студентите и техните родители, както и на работодателите у нас. За тази цел е добре да се използват възможностите на рейтинговата система на висшите училища в България, каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

            Той подчерта, че Рейтинговата система на висшите училища в България е получила много висока оценка от страна на Европейската комисия и Световната банка. Тя е източник на информация, която подпомага разработените политики в Стратегията за развитие на висшето образование. А висшите училища, участващи в системата, променят собствените си стратегии за развитие на базата на данните от рейтинговата система. Единствената по рода си рейтингова система на висшите училища у нас показва информацията наяве и в момента ние имаме яснота какви са проблемите пред висшето образование, каза заместник-министър Денков.

            Рейтинговата система на висшите училища в България е създадена през 2010 г. от Министерството на образованието и науката.  Тя сравнява 52 професионални направления на 51 висши училища на базата на над 70 индикатора, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социално-битовите и административните услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда.

            Рейтинговата система на висшите училища в Република България дава възможност на кандидат-студентите:

- да се ориентират в многообразието от специалности и възможности, които предлагат висшите училища в България;

- да се разбере каква е реализацията на завършилите;

- да се научи каква е стартовата заплата в дадена специалност;

- да се получи достъп на потребителите до голям масив от данни за българското висше образование;

- както и друга полезна информация.

            По подобие на предходните издания Рейтинговата система на висшите училища съдържа предварително изготвени стандартизирани класации на висшите училища по професионални направления и предоставя възможност за изработване на собствени класации според индивидуалните интереси и предпочитания на различните потребители.

            Английската версия на системата е предпоставка за засилване на видимостта и присъствието на българските висши училища в европейското и световното образователно пространство.

            В Рейтинговата система е публикувана информация и за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления в различните висши училища, както и списък със специалностите, по които отделните висши училища предоставят обучение.

 

Проектът BG051PO001/3.2.04-0001 „Развитие на рейтинговата система на висшите училища” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, изпълняван от дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“