МОН ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ ЗА НАСИЛИЕ

Начало » Последни публикации

02.12.2014

Министерството на образованието и науката предприе проверка във връзка с медийни публикации за насилие сред ученици от четвърти клас на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий", с. Войводиново, община Марица.

Със заповед на директора на училището Марияна Симеонова е назначена комисия за проверка по случая и са предприети мерки за изясняване на фактите и обстоятелствата. Предстои и свикването на педагогически съвет, на който да се разгледат, обсъдят и набележат мерки за въздействие по „Механизма за противодействие на училищния тормоз". Осигурено е съдействие на специалисти от Отдела за закрила на детето, Дирекция „Социално подпомагане“, Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни (МКБППМН) при община Марица, Детската педогогическа стая към РПУ - с. Труд, Държавната агенция за закрила на детето. Задействани са компетентните органи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Вече са проведени разговори с учениците и техните родители и е постигнато споразумение между социалните работници и родителите на учениците те да посещават консултации с психолог от ОЗД първоначално за период от три месеца.

Предстои също така инспектор от Детска педагогическа стая към РПУ на с. Труд да проведе интерактивно занимание и беседа с учениците от четвърти клас, както и серия от обучения за превенция на агресията в ученическа възраст с представители на МКБППМН при община Марица.

Класният ръководител на учениците от четвърти клас е подал молба за прекратяване на трудовото си правоотношение по собствено желание.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“