Архив – 2020


Подбор на външен експерт за позицията Експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ (публ. 21.10.2020 г.)

Резултати от проведена процедура за подбор на външен експерт ИКТ (публ. 26.11.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

СЪОБЩЕНИЕ до кандидатите, подали документи за участие в процедура за подбор (публ.05.11.2020 г.)

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция Експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ (публ. 13.11.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.
Краен срок за подаване на документи – 27.10.2020 г. (публ. 21.10.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позицията Експерт „Финансово изпълнение“) по проект по процедура BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 02.09.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция Експерт „Финансово изпълнение“ на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 09.09.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
Краен срок за подаване на документи – 08.09.2020 г. (публ. 02.09.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позицията Координатор „Териториални екипи“ по проект по процедура BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 04.08.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция Координатор „Териториални екипи“ на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 18.08.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 12.08.2020 г. (публ. 04.08.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позицията Експерт „Информация и комуникация“ по проект по процедура BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 04.08.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция Експерт „Информация и комуникация“ на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 18.08.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 12.08.2020 г. (публ. 04.08.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позицията Експерт „Техническо изпълнение“ по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (публ. 22.05.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в подбор за позиция Експерт „Техническо изпълнение“ на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (публ. 05.06.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Краен срок за подаване на документи – 04.06.2020 г. (публ. 22.05.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позиция Експерт „Мониторинг“ по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ (публ. 05.05.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в подбор за позиция Експерт „Мониторинг“ на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (публ. 01.06.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 22.05.2020 г. (публ. 15.05.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позиция Координатор „Информация и комуникация (публичност)“ по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ (публ. 05.05.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен „Експерт, програми и проекти“ по позиция Експерт „Информация и комуникация (публичност)“ (публ. 20.05.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 15.05.2020 г. (публ. 05.05.2020 г.)


Подбор на външен експерт за позиция Експерт „Висши училища и финансиране на висшето образование“ по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“ (публ. 10.03.2020 г.)

Съобщение до кандидатите, подали документи за участие в подбор за свободна позиция по проекта – Експерт „Висши училища и финансиране на висшето образование“ (публ. 26.03.2020 г.)

Обявление

Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ

Автобиография

Длъжностна характеристика на позицията

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен „Експерт, програми и проекти“ по позиция Експерт „Висши училища и финансиране на висшето образование“ (публ. 19.05.2020 г.)

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 16.03.2020 г.


Обявление за свободна позиция Координатор „Висши училища“ по проект „Студентски практики 2“ (публ. 02.03.2020 г.)

Обявление

Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ

Автобиография

Длъжностна характеристика на позицията

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Експерт, програми и проекти“ по позиция Координатор „Висши училища“ (публ. 11.03.2020 г.)

Подборът ще се извърши по документи, като с допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 12.03.2020 г.


Обявление за свободна позиция Координатор „Висши училища и връзки с работодателите“ по проект „Студентски практики 2“ (публ. 02.03.2020 г.)

Обявление

Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ

Автобиография

Длъжностна характеристика на позицията

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Експерт, програми и проекти“ по позиция по проекта Координатор „Висши училища и връзки с работодателите“ (публ. 11.03.2020 г.)

Подборът ще се извърши по документи, като с допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 12.03.2020 г.


Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Експерт по осигуряване на допълнителна интеграция на информационните системи и регистри“ по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ (публ. 19.02.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – 27.02.2020 г.

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция „Експерт по осигуряване на допълнителна интеграция на информационните системи и регистри“ ), по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ (публ. 05.03.2020 г.)


Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Организация и отчитане на проект“ по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 14.02.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – 21.02.2020 г.

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция – Експерт „Организация и отчитане на проект“, по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 25.02.2020 г.)


Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Координатор Мониторинг“ по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 04.02.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 11.02.2020 г.

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция – Координатор „Мониторинг и контрол на изпълнението“, по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 14.02.2020 г.)


Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Координатор „Информация и комуникация (публичност)“ по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 04.02.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 11.02.2020 г.

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция – Координатор „Информация и комуникация (публичност)“, по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 14.02.2020 г.)


Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Експерт „Обществени поръчки“ по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 04.02.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 11.02.2020 г.

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция – eксперт „Обществени поръчки“, по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 14.02.2020 г.)


Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Експерт „Информация и комуникация (публичност)“ по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 04.02.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 11.02.2020 г.

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция – eксперт „Информация и комуникация (публичност)“, по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 14.02.2020 г.)


Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Експерт по Дейност 5“ по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 04.02.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 11.02.2020 г.

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция – експерт по Дейност 5, по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 14.02.2020 г.)


Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Експерт по Дейност 3“ по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 04.02.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 11.02.2020 г.

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция – експерт по Дейност 3, по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 14.02.2020 г.)


Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Експерт по Дейност 1“ по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 04.02.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КT
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 11.02.2020 г.

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция – експерт по Дейност 1, по проект „Образование за утрешния ден“ (публ. 14.02.2020 г.)


Процедура за подбор на външен експерт за позиция по проекта – Експерт „Висше образование“ за подпомагане изпълнението на дейност 4 по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената система на висшите училища – Фаза 1“ (публ. 30.01.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. 07.02.2020 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен „Експерт, програми и проекти“ с НКПД 24226004 (позиция по проекта – Експерт „Висше образование“) по проект „Поддържане и усъвършенстване на рейтингова система на висши училища – фаза 1“ (публ. 11.02.2020 г.)


Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Експерт „Дейност 6“ по проект „Подкрепа за успех“ (публ. 16.01.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 24.01.2020 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Експерт, програми и проекти“ с позиция по проекта – Експерт „Дейност 6“ на проект „Подкрепа за успех“ (публ. 28.02.2020 г.)

GoTop