Национални програми 2009

Национални програми за 2009 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА

За контакти:
Наталия Михалевска – началник на отдел, тел. 9217 456, [email protected],
Румяна Тошкова – държавен експерт, тел. 9217 426, [email protected].

НА ВНИМАНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТИ по програмата – допълнителна информация

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”

Mодул „Оптимизиране на училищната мрежа”

За контакти: Марияна Ламбова – началник отдел, 9217 410, [email protected].

Mодул „Рационализация на мрежата от професионални училища” за 2009 г.

За контакти: Нели Ненчева – началник отдел, 9217 402, [email protected].

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

Мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”

За контакти: Дима Коцева – началник отдел, 9217 484, [email protected].

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата

За контакти:
Наталия Михалевска – началник на отдел, дирекция „ККСО”, тел. 9217 456, [email protected],
Нели Попова – държавен експерт, дирекция „ККСО”, тел. 9217 730, [email protected],
Емилия Илчевска – главен експерт, дирекция „ККСО”, тел. 9217 479, [email protected].

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини“

За контакти:
Катя Никова – държавен експерт, дирекция „ККСО”, тел. 9217 584, [email protected],
Ирена Трасиева – главен експерт, дирекция „ККСО”, тел. 9217 678, [email protected].

Модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І – ІV клас“

За контакти:
Диана Вълчанова – държавен експерт в дирекция „Учебници, учебни помагала и учебна документация”, тел.817 47 67, [email protected].

Модул осигуряване на превоз за ученици в основната образователна степен

За контакти:
Йовко Йовчев – началник на сектор, тел. 9217 601, [email protected].

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ”

За контакти: Вероника Георгиева – старши експерт, тел. 980 88 05, [email protected].

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”

За контакти: Орлин Кузов – директор на дирекция „ИКТ в образованието”, [email protected].

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ

За контакти: Павлинка Ламбова – държавен експерт, тел.9217660, [email protected].

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ

Модул „Спорт в училище”

За контакти: Костадин Томов – началник отдел, тел.9217674, [email protected]

Модул „Обновяване на учебно-техническото оборудване в училищата”

За контакти: Йонко Иванов – държавен експерт, тел. 9217664, [email protected]

Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда”

За контакти: Анета Божкова – главен експерт, тел. 9217493, [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”

Модул „Ритуализация на училищния живот”

  • Тържествено отбелязването на училищни празници и традиции
  • Изработване на училищна униформа

За контакти:
Александър Трингов – началник-отдел, тел. 02/9217565, [email protected],
Тотка Иванова – държавен експерт, тел. 02/9217432, [email protected].

Mодул „Ученически национални състезания и национални и международни олимпиади”

За контакти: Стоянка Почеканска – главен експерт, тел. 9217 792, [email protected].

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

За контакти: Красимира Александрова – главен експерт, тел. 9217 575, [email protected].

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ МОН НА ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩАТА

За контакти: Камелия Колева – главен експерт, тел. 9217673, [email protected].

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ

За контакти: Камен Йорданов – началник отдел, тел. 980 04 26, [email protected].

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

За контакти:
Керка Андонова – началник отдел МОК, тел. 9217 428, [email protected],
Емилия Попова-Симеонова – държавен експерт, тел. 9217 472, [email protected],
Магдалена Станулова – главен експерт, тел. 9217 785, [email protected].

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

За контакти: Валя Иванова – главен експерт, тел. 9217 581; [email protected].

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

За контакти: Силвия Кънчева – главен експерт, тел. 9217 483; [email protected].

ЗАБЕЛЕЖКА: В таблиците са показани училищата, в които има поне 4 ученици с успех по-малък или равен на 50% от средния успех за училище и по-малък или равен на 50% от успеха по предмета на национално ниво поне по един от предметите.
Кандидатстването на училищата се осъществява в съответствие на изискванията, посочени в публикуваното описание на програмата и формулярите за кандидатстване.

GoTop