Роден език и култура зад граница


Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2023 г.

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Роден език и култура зад граница“


Модул 1 „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“

Актуализиран списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – Модул 1 за дейностите по 4.2.1., т. 4.2.2. и т. 4.2.3. (публ. 25.10.2023 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – Модул 1 за дейности по т. 4.2.1, т. 4.2.2. и т. 4.2.3. – 2023 г. – първи транш, суми за прихващане и втори транш по НП „Роден език и култура зад граница (публ. 25.10.2023 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – Модул 1 за дейностите по 4.2.1., т. 4.2.2. и т. 4.2.3 – 2023 г. (публ. 22.08.2023 г., акт. 24.08.2023 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – Модул 1 за дейности по т. 4.2.1, т. 4.2.2. и т. 4.2.3. – 2023 г. – първи транш, суми за прихващане, втори транш (публ. 22.08.2023 г., акт. 24.08.2023 г.)

Кандидатстването с проект за българско неделно училище в чужбина – дейности по т. 4.2.1, т. 4.2.2. и т. 4.2.3. от Модул 1 се извършва само чрез електронната платформа https://world.mon.bg.

Проектите се подават в срок до 05 юли 2023 г.


Заповед № РД09-1310/28.06.2023 г. за утвърждаване на Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2023 г.; (публ. 30.06.2023 г.)

Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2023 г. (публ. 30.06.2023 г.)


Ръководител: Ваня Балчева – и. д. директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 430, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected];
Дарина Панайотова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected];
Владима Попова-Натова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02 9217 582, e-mail: [email protected];
Николай Николов – главен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 447, e-mail: [email protected].


Национална програма „България – образователни маршрути“ 2023 г.

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „България – образователни маршрути“


Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2022 г.

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Заповед № РД09-3943/ 17.08.2022 за утвърждаване на Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по НП „Роден език и култура зад граница“ – 2022 г. (публ. 18.08.2022 г.)

Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по националната програма „Роден език и култура зад граница”, одобрена с Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет (публ. 18.08.2022 г.)


Модул 1 „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“ (публ. 18.05.2022 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ 2022 – Модул 1 за дейности по т. 4.2.1, т. 4.2.2. и т. 4.2.3. – 2022 г. – втори транш (публ. 01.12.2022 г.)

Кандидатства се от 20 май до 20 юни 2022 година чрез електронната платформа https://world.mon.bg

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – Модул 1 за дейностите по 4.2.1., т. 4.2.2. и т. 4.2.3 – 2022 г. (публ. 26.07.2022 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – Модул 1 за дейности по Т.4.2.1, Т.4.2.2. И Т.4.2.3. – 2022 г. – първи транш (публ. 26.07.2022 г.)


Модул 3 „Партньорства“ (публ. 18.05.2022 г.)

Списък на одобрените проекти по Модул 3 „Партньорства“ от НП „Роден език и култура зад граница“ – 2022 година (публ. 01.12.2022 г.)

Проектите се изпращат на хартиен носител от 20 май до 20 юни 2022 година, на адрес:

България, София 1000,
бул. „Княз Дондуков“ № 2А,
Министерство на образованието и науката (за Националната програма „Роден език и култура зад граница“).

Формуляр за кандидатстване


Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Ваня Балчева – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 590, e-mail: [email protected]
Владима Попова-Натова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02 9217 582, e-mail: [email protected]
Николай Николов – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 447, e-mail: [email protected]


Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2021 г.

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Роден език и култура зад граница“


Модул 1 „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“ (публ. 06.04.2021 г.)

Кандидатства се от 04 май до 04 юни 2021 година чрез електронната платформа https://world.mon.bg

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране за дейностите по т. 4.3.1., т. 4.3.2. и т. 4.3.3 от Модул 1 от Национална програма „Роден език и култура зад граница“ – 2021 г. – втори транш (публ. 04.10.2021 г.)

Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, одобрена с РМС № 257 от 25.03.2021 г., утвърдени със Заповед № РД09-1591/05.08.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2021 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране за дейностите по т. 4.3.1., т. 4.3.2. и т. 4.3.3 от Модул 1 от Национална програма „Роден език и култура зад граница“ – 2021 г. – първи транш (публ. 05.08.2021 г.)


Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2021 г., модул 1, дейности по т. 4.3.1., т. 4.3.2. и т. 4.3.3. (публ. 19.07.2021 г.)


Модул 3 „Партньорства“ (публ. 06.04.2021 г.)

Проектите се изпращат на хартиен носител от 04 май до 04 юни 2021 година, на адрес:
България, София 1000,
бул. „Княз Дондуков“ № 2А,
Министерство на образованието и науката (за Националната програма „Роден език и култура зад граница“).

Формуляр за кандидатстване (публ. 06.04.2021 г.)


Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Ваня Балчева – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 590, e-mail: [email protected]
Владима Попова-Натова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02 9217 582, e-mail: [email protected]
Николай Николов – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 447, e-mail: [email protected]Учебна програма по БЕЛ за XII клас за обучението, организирано в чужбина компонент български език (публ. 11.02.2021 г.)

Учебна програма по БЕЛ за XII клас за обучението,организирано в чужбина компонент литература (публ. 11.02.2021 г.)12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“ съгласно приложение № 12, oдобренa с Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, утвърдени със Заповед РД09-1364/19.06.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 19.06.2020 г.)


Модул 1 „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“ (публ. 11.05.2020 г.)

Кандидатства се чрез електронната платформа https://world.mon.bg

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – модул 1 – 2020 г. (публ. 07.12.2020 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Модул 1 от Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2020 г. – първи транш (публ. 20.08.2020 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – модул 1 – 2020 г. (публ. 29.07.2020 г.)

Срок за кандидатстване по Модул 1: 11 юни 2020 г.


Модул 3 „Партньорства“ (публ. 11.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Проектите за кандидатстване по Модул 3 се изпращат на хартиен носител на адрес: България, София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, Министерство на образованието и науката (за Националната програма „Роден език и култура зад граница“).

Списък на одобрените проекти по Модул 3 „Партньорства“ на НП „Роден език и култура зад граница“ (публ. 08.12.2020 г.)


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217579, e-mail: [email protected]
Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217428, e-mail: [email protected]
Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217769, e-mail: [email protected]
Ваня Балчева – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217590, e-mail: [email protected]
Владима Попова-Натова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02/9217582, e-mail: [email protected]
Николай Николов – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217447, e-mail: [email protected]


Учебна 2019-2020 година

Учебна програма по учебния предмет история и цивилизации за средна образователна степен (VIII – ХII клас) за обучението, организирано в чужбина (Приложение № 1) (публ. 12.08.2019 г., акт. 06.07.2021 г.)
Учебна програма по учебния предмет география и икономика за средна образователна степен (VIII – ХII клас) за обучението, организирано в чужбина (Приложение № 2)
Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2019-2020 година
(Публикувано на 12.08.2019 г.)


Лица за контакт по въпроси, свързани с дейността на българските неделни училища (БНУ) в чужбина, на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ и на лекторатите по български език, литература и култура към чуждестранни университети

GoTop