Национални програми 2010

Национални програми за 2010 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа”

За контакти:
Стефка Каменова, тел. 9217 653; e-mail: [email protected]

Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища”

За контакти:
Нели Ненчева, тел.: 9217 402; e-mail: [email protected]

Мярка „Без свободен час“

Мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”

За контакти:
Дима Коцева, тел.: 9217 484; e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ”

Модул „Квалификация на учителите”
Модул „Квалификация на директори”

За контакти:
Петър Карамфилов Зарев, 0889 400 153, [email protected] и [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”

Програмата не е грантова и за нея няма формуляри.

За контакти:
Орлин Кузов – директор на дирекция „ИКТ в образованието”, [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”

Mодул „Ритуализация на училищния живот“ – дейности, свързани с изработване на училищна униформа или на елементи на униформа с отличителния знак (емблема) на училището

Училището ще получи 44,2% от заявената в проекта сума;

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“

Училището ще получи 90,8% от заявената в проекта сума.

За контакти:
Лиляна Стефанова, тел. 02/9217 737, e-mail: [email protected]

Модул „Ученически национални състезания и национални и международни олимпиади”

За контакти:
Ст. Почеканска, 02/9217 454, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

Модул „Oсигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

За контакти:
Емилия Григорова, тел.: 9217 569, e-mail: [email protected].

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ ПРОЦЕСА НА ФОРМУЛИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ”

модул „Спорт в училище”

За контакти: Драгомир Първанов, (02) 9217 673, [email protected];

модул „Създаване на достъпна архитектурна среда”

За контакти: Мария Кондева, (02) 9217 603, [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА”

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки бенефициент трябва да попълни на английски език бланка за нареждане за свободен валутен превод (име на бенефициента, адрес на бенефициента, номер на сметка на бенефициента – задължително IBAN, където е приложим, банка на бенефициента). Бланката да се изпрати на адрес: [email protected] . Въз основа на попълнената бланка одобрените проекти ще бъдат финансирани на стойност 50% от одобрените проектни суми – съгласно т. 7 от Националната програма „Роден език и култура зад граница”.

За контакти:
Наталия Михалевска – тел. 9217 579, e-mail: [email protected];
Румяна Тошкова -тел. 9217 769, e-mail: [email protected];
Ренета Димитрова – тел. 9217 586, e-mail: [email protected];
Дарина Панайотова – тел. 9217 438, e-mail: [email protected] – Дирекция „Организация и координация“;
Румяна Генова – тел. 9217 704, e-mail: [email protected] – Дирекция „Финанси“.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I -IV клас”

Заявления за участие в модула „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас” се подават до съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити в срок до 10 февруари 2010 г.

За контакти:
Мариета Петлешкова – тел.: 9217 456, [email protected];
Здравка Софрониева – тел.: 9217 429, [email protected];
Нели Попова – тел.: 9217 456, [email protected];
Ирена Трасиева – тел.: 9217 731, [email protected];
Румяна Генова – тел.: 9217 704, [email protected].

Модул „Осигуряване на превоз за ученици в основната образователна степен”

За контакти: Йовко Йовчев, (02) 92 17 601, [email protected]

GoTop