В IV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

Начало » Последни публикации

30.05.2014

„Новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ планира със средства от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие да продължим подкрепата си за проект „Включващо обучение“.  Това съобщи Иван Модев, главен директор на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката  в  IV помощно училище  „Проф. Димитър Кацаров“ в София, по време на информационния ден, посветен на новия модел на организация и функциониране на помощните училища от интернатен тип.

Новият модел има за цел да осигури обучение в съответствие със съвременните изисквания по отношение на децата с тежки и множество увреждания, да позволи изграждането на знания и умения в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете. Предоставят се и интегрирани услуги – арттерапия, кинезитерапия, работа със семейството, специализирано хранене, ежедневен специализиран транспорт от местоживеенето на децата до училището и обратно с цел провеждане на обучение без откъсване от семейната среда в съответствие с процеса на деинституционализация в страната ни.

Моделът е изграден в изпълнение на проект BG051PO001 – 4-1.07 „Включващо обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, който осигурява подкрепяща среда за равен достъп до образование за децата и учениците  със специални образователни потребности.

Ръководителят на проекта Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН, уточни, че работата по него ще продължи до края на месец юли 2015 г.  Тя съобщи, че IV помощно училище  „Проф. Димитър Кацаров“ освен финансиране по проекта е подкрепено и със средства от бюджета на Министерството на образованието и науката за изграждане на асансьор и за саниране на сградата. И благодари на директора на училището Венета Ал-Шериф и нейния екип за усилията, които полагат, за да се чувстват децата добре. Чрез проекта вса назначени 30 специалисти, които работят постоянно с тях.

Информационният ден събра в училището представители на министерството на труда и социалната политика, на Държавната агенция за закрила на детето, на Агенцията за социално подпомагане, на столична община, директори на учебни заведения, родители. Децата от училището бяха подготвили празнична програма.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“