ОП „Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

Проект „Включващо обучение“

Обява за подбор и назначаване на специалисти – логопеди и психолози по проект „Включващо обучение“:

Обявата е публикувана на сайта на 11.09.2014 г.


Обява за подбор и назначаване на специалисти – логопеди и психолози по проект „Включващо обучение“:

Обявата е публикувана на сайта на 14 декември 2013 г.


Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Покана за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работна група
за разработване на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за програмен период 2014-2020г.

Писмените заявления по образец, утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз, се подават в срок до 19 февруари 2013 г.


Проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“

Целта на проекта е създаване и изпробване на система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции.

web: http://www.validirane.mon
e-mail: [email protected]

Онлайн анкета, насочена към проучване на потребностите на гражданите от документи, доказващи знанията и уменията, които имат и са усвоили извън училище или университета, може да попълните на следния адрес: http://survey.industrymap.bg/index.php?sid=67861&newtest=Y&lang=bg. Анкетата е вече затворена.


Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”

За повече информация относно предлаганите обучения и квалификации и възможностите за повишаване на професионалната компетентност посетете сайта на проект на адрес: http://uchitel.mon.bg


Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите „ръководител” и „кариерен консултант”
в центровете за кариерно ориентиране по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

СПИСЪК на класираните кандидати за длъжностите „ръководител” и „кариерен консултант” в центровете за кариерно ориентиране по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

e-mail: [email protected]


Проект „Наука и бизнес“

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОН обявява:


КОНКУРС ЗА ПОДБОР на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури

Повече за конкурса

Срок: 31 януари 2014 г.

КАНДИДАТИ, които са участвали в проекти по схеми BG05PO001/07/3.3-02, BG05PO001-3.3.04 и BG05PO001-3.3.06 на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” могат да участват в конкурса в случаите, когато обученията и местата, в които те ще се провеждат са доказано различни и/или надграждат проведените обучения по горепосочените схеми.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОН обявява:


КОНКУРС ЗА ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ в реферирани издания и издания с импакт фактор

Повече за конкурса

Краен срок 10 февруари 2014 г.

АРХИВ на КОНКУРСИ по проект „Наука и бизнес“


Проект „Нов шанс за успех“

Информационна система на проекта http://novshans.mon.bg

Покана за заявяване на интерес за включване в дейностите по проекта „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ“
27 януари 2012 г.

Министър Игнатов обяви старт на проекта „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ”
18 юли 2011 г.


Проект „За по-качествено образование”

Във връзка с изпълнение на проект „За по-качествено образование”,
ОП РЧР BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование“,


МОМН обявява процедури за избор

Краен срок за изпращане на документите: 28 февруари 2012 г.

  • ПОКАНА на методици и експерти-проучване за реализиране на дейностите, свързани със създаване на единна система от индикатори за съответствие между стандартите в ДОИ за учебното съдържание и средствата за тяхното постигане, както и с изготвянето на новия образователен пакет от документи за задължителна и за профилирана подготовка;
  • ЗАЯВЛЕНИЕ
  • ПОКАНА на експерти на национално равнище по учебни предмети за реализиране на дейностите, свързани с изготвянето на новия образователен пакет от документи за задължителна и профилирана подготовка;
  • ПОКАНА на експерти на национално равнище за реализиране на дейностите, свързани със създаване на единна система от индикатори за съответствие между стандартите в ДОИ за учебно съдържание и средствата за тяхното постигане

С Решение на Управляващия орган на ОПРР е одобрен доклад на оценителната комисия по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема: BG161РО001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.


Проект „Студентски стипендии и награди”

Проект „Студентски стипендии и награди” – http://eurostipendii.mon.bg


КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА “СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2011/2012 Г. ЗАПОЧВА ОТ 2 АПРИЛ 2012 г.

2 април 2012 г.
На 2 април 2012 г. стартира кандидатстването за стипендии и награди за летен семестър на учебната 2011/2012 г. по проект „Студентски стипендии и награди”. В срок от 02.04.2012 до 07.05.2012 г. студентите имат възможност да кандидатстват… Повече информация


16 821 СТУДЕНТИ СЪС СТИПЕНДИИ И 17 370 С НАГРАДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

29 април 2010 г.
На 28 април 2010 г. бе обявено класирането за студентски стипендии и награди по проект „ Студентски стипендии и награди”, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”. Повече информация


16 468 СТУДЕНТИ СЪС СТИПЕНДИИ И 1382 С НАГРАДИ ОТ ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

24 август 2009 г.
16 468 студенти (от тях 3876 първокурсници) от 49 висши училища получават по 360 лв. стипендия за летния семестър на учебната 2008/2009. Сумата за стипендиите от летния семестър възлиза на 5 869 890 лв. Повече информация


СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007–2013 ГОДИНА”

3 април 2009 г.
Формулярите за кандидатстване за стипендии и награди се попълват он-лайн, след което се разпечатват, подписват се от студента и се предават в съответното висше училище. Повече информация


Проект „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България”

ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (РЕСВУ_БГ)“- unirating.mon.bg

По проект „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България“, финансиран от ОПРЧР, изпълняван от дирекция „ВО“ се разработи рейтингова система на висшите училища в България. Актуализираното издание на системата за 2012 година съдържа информация за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. Рейтинговата система можете да намерите на следния адрес: http://rsvu.mon.bg.


Проект “Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети

Проект “Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети“ – delegbudget.mon.bg


Проект „Училище на две скорости”

Актуална информация за дейностите по проект „УЧИЛИЩЕ НА ДВЕ СКОРОСТИ“, компонент 1 „БЕЗ ЗВЪНЕЦ“ може да намерите на следния адрес: www.nobell.bg

КОМПОНЕНТ 1 „БЕЗ ЗВЪНЕЦ“

За всички учители на групи ще бъде проведено обучение на два етапа – от 14–16.03.2009 г. и 21-23.03.2009 г.
За допълнителна информация относно обученията може да получите на тел. (052) 30 12 41, (052) 30 12 43, (052) 30 12 37.

Всички училища и детски градини, които не са класирани ще имат възможност да кандидатстват отново преди началото на учебната 2009/2010 година. Благодарим на всички за проявената активност.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Коста Костов на тел. 02 / 92 17 433 и г-жа Ваня Трайкова на тел. 02 / 92 17 443.

GoTop