Проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“

Проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“

Презентации от заседание на Консултативния съвет по професионално образование и от консултационно-информационните срещи, проведени в изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“

Проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“

GoTop