МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ ОТКРИ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

26.05.2015

„За мен е чест и удоволствие да  продължим съвместната си работа в конструктивния дух на европейското и националното партньорство по основните теми, които ще дискутираме на този двудневен форум“, заяви министър Тодор Танев при откриването на Второто заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., провеждано в зала на столичен хотел.

„Необходимо е да се посочи успешното приключване на преговорния процес с Европейската комисия и одобряването на 19 февруари 2015 г. на окончателния вариант на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Този успех е резултат на положените съвместни и последователни усилия на учени, държавни служители и политици през изминалите години. За това сега всички ние имаме основание да се гордеем с първата самостоятелна оперативна програма, насочена изцяло към проблемите на науката и образованието в България. В тази връзка ясно осъзнаваме и високите отговорности, поставени пред Министерството на образованието и науката, което е определено за управляващ орган на тази оперативна програма“ - каза още в началото на заседанието министърът. Той посочи  създадените три тематични работни групи в изпълнение на приетото на Първото заседание на Комитета за наблюдение: „Предучилищно и училищно образование“; „Социално приобщаване чрез образование“ и „Висше образование“. Тези три тематични групи стартираха дейността си през посочения период, като разгледаха и обсъдиха предложените от Управляващия орган критерии за избор на операции по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОП НОИР. Членовете на тематичните работни групи оказаха неоценима помощ в подкрепа на дейностите на Комитета за наблюдение посредством притежавания от тях висок професионализъм и експертиза по дискутираните материали, коментира министър Танев.

След като се спря на въпроси, свързани с критериите за избор на операции,  процедурата по конституирането на постоянен подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие“ и методологията за оценяване на проектни предложения, министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев обърна внимание: „В процеса на нашата работа ние спазихме принципа за провеждане на широка обществена дискусия по представената проблематика с всички заинтересовани страни в рамките на трите тематични работни групи, подкомитета „Научни изследвания и технологично развитие“, както и на ниво преговорен процес с представители на Европейската комисия. В нея се включиха не само експерти по образование и наука, но и представители на студентските, докторантските и младежките организации, както и водещи представители на професионалните гилдии и сдружения. Тяхната конструктивна подкрепа беше по достойнство оценена в процеса на общата ни работа, за което бих искал специално да им благодаря днес“, каза в заключение министърът и пожела „на добър час“ на форума.

Към участниците в заседанието се обърна г-н Аурелио Сесилио, началник на отдел в Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Той поздрави българския ръководен екип за успеха при преговорите и одобряването на оперативната програма, чието създаване е резултат от години напрегната работа между Европейската комисия и властите в България. Бе изказана специална благодарност на заместник-министър Денков и неговия екип за усилената работа. Г-н Сесилио изтъкна уникалността на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, която е единствена по същността си чрез събирането на Европейския социален фонд и Европейския регионален фонд с единен фокус към наука и образование в България. „Тази многофондова програма ще бъде нещо повече от отговорност на Министерството на образованието и науката“, сподели виждането си    г-н Аурелио Сесилио. Той изрази задоволство, че някои от членовете на Комитета за наблюдение представляват потенциалът на тази оперативна програма и се обърна към участниците с думите: „Не питайте какво Програмата  може да направи за вас, а се попитайте какво вие може да направите за Програмата!“.

Благодарност към екипа по Програмата изрази и г-н Франсоа Галага от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия: „Може да сте горди с извършената работа“, каза той и добави, че има още много за вършене. По отношение на реалните усилия за повишаване научния потенциал г-н Галага каза, че това започва с висшето образование и ученето през целия живот.

Второто заседание на Комитета за наблюдение разглежда критерии за избор на операции по оперативната програма, които ще стартират до края на 2015 г. Те са широко обсъдени предварително от тематичните работни групи „Предучилищно и училищно образование“, „Социално приобщаване чрез образование“ и „Висше образование“, които подпомагат дейността на Комитета за наблюдение на „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В заседанието участват представители на държавни институции, органи на местно управление, социални партньори, неправителствени организации.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“