ОСИГУРЕНИ СА СРЕДСТВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР

Начало » Последни публикации

27.11.2015

Правителството одобри допълнителни трансфери за 2015 г. за изплащане на възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическия персонал в обслужващите звена.

Одобрените средства са в размер на 4 249 403 лв., като с предоставянето им се осигурява необходимият финансов ресурс съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2 от Наредба №1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

Средствата за изпълнение на постановлението са предвидени по бюджета на МОН за 2015 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“