ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ:БЛИЗО 21 МЛН. ЛВ. ДАВА МОН ЗА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 8-И КЛАС

Начало » Последни публикации

22.10.2016

Г-н Стаматов, бихте ли обяснили смисъла на пилотния проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование "?

По този пилотен проект за подпомагане на обучението на деца от ромски произход министерството на образованието се включва с изключително малка сума. Хубавото е, че Ромският образователен фонд, който действа в страни като Македония, Словения, Словакия, за първа година отделя средства от бюджета си, за да подпомогне определящите се като роми в България. Сумата, която са отделили, е около 350 000 евро. Министерството на образованието и науката трябва да дофинансира тази сума, за да бъдат обхванати повече ученици. Около 700 ще вземат стипендии. Това са деца, които са завършили основно образование, като едно от важните условия е успехът им да бъде над добър (3,50). Такъв успех за тях е много добро постижение и не може да се съпостави с успеха на учениците от елитните гимназии, където децата имат отлични знания. Не бива да се забравя, че това са деца, чийто майчин език не е български, и те са положили много усилия, за да овладеят както българския език и са станали грамотни, така и да продължат своето образование. Задържането на децата в българското училище е голям проблем сред тази група. Когато достигнат осми клас, голяма част от тях отпадат и това ги прави потенциално безработни. За миналата година отпадналите деца от 5-и до 8-и клас са 2080. Това е проблем за обществото ни, защото неграмотният човек води след себе си много опасности за непознаване на правата, задълженията си, както и за противообществени прояви. Решението за подкрепа на деца от ромските общности не се приема еднозначно, а това всъщност е положителен момент. Малко са образователните фондове, които инвестират в подобряване на образованието на тези деца. Колкото повече се инвестира в тях от неправителствени организации, толкова по-добре.


Но все пак не е ли дискриминация, не трябва ли всички деца да имат равен старт?

Би било лицемерно да твърдим, че ако поставяме всички деца при еднакви условия, независимо от обстоятелствата в семейната им среда, това прави старта равен. Едно е, при дете, в чийто дом се говори на български, в който има книги, на което родителите са грамотни и могат да му помагат за училище, и друго, когато детето е отраснало в друга езикова среда и чиито родители не могат да му помогнат с домашното, защото са неграмотни. Това не е равен старт и този проект е една от мерките именно за стимулиране на равенството. Целта на цялата образователна реформа е да намери индивидуален подход към децата и да им предложи подкрепа, от която се нуждаят.


Има ли противопоставяне между децата от различните етноси?


Няма никакво противопоставяне, защото държавата отделя всяка година от своя бюджет близо 21 млн. лева за стипендии на всички деца, завършили основно образование. В тази сума влизат стипендии за успех, за изключителни постижения, по социални и семейни причини, например за деца с един или без родители. Правилата за получаване на стипендии през последните 3 години са променени и всяко училище може да създаде механизъм за разпределението им. Вече не е както преди години, когато условието навсякъде беше успехът да е отличен. Той може да бъде далеч по-нисък, за да се достигне до по-голяма група ученици. Т.нар. елитни гимназии дават стипендии на децата с отличен успех (6,00) или най-малко 5,80. В същото време професионалните гимназии, където влизат ученици с по-слаба мотивация и по-ниски резултати, могат да получат същата парична стипендия като в гимназиите и при по-нисък успех - дори добър (4,00) или (3,50). Те не ги делят на етноси. Другата голяма група ученици, които получават стипендии, са по различни социални причини. Тук сумата се формира по решение на педагогическия съвет. Дават се и еднократни помощи на ученици, които имат голям социален проблем или са от семейства с финансови затруднения.

Само за успех и по социални причини ли се дават стипендии?

Има и еднократни стипендии, които са с различен размер. Средно се дават 100-150 лв. на ученик за високи постижения в образователния процес, спорта, изкуството и за успехи при олимпиадите. Има една голяма сума средства, която се отделя от държавния бюджет. Тази година тя е около 2,5 млн. лв. за стипендия на ученици, които ни представят на международни състезания, олимпиади и др. С тях се покрива подготовката им, както и разходите им за участие. Има и средства за награден фонд, който е под формата на стипендии за такива ученици. Общото между всички стипендии е, че се дават на завършили основно образование ученици. Основната идея е да се стимулира по-добрата подготовка, както и да се намали отпадането на деца и да се задържат повече време в училище.

Планирате ли увеличение на средствата за стипендии?


Средствата, които се отделят за стипендии , всяка година са с плавно увеличаване, което води след себе си достигане до по-голям брой ученици в страната. Сумите не са малки за един ученик, чиято основна роля е да учи.

Излезе одитът на Сметната палата за изпълнението на образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства за 2012-2014, в който се твърди, че не са ефективни дейностите за постигане на тази интеграция. Как ще коментирате доклада на Сметната палата за изпълнението на проекта „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства"?

Благодарим на Сметната палата за този доклад за проекта, който е изпълняван от началото на 2012 до края на 2014 г. До дни ще бъде готов план за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад на Сметната палата. Голяма част от проблемите се дължат на непълната законова рамка. Сега с новия Закон за предучилищното и училищното  образование и новите стандарти - за книжовния български език и за приобщаващото образование, много от критиките на палатата ще отпаднат. Още повече че предучилищното образование става задължително, а именно там децата, в чиито семейства не се говори български, имат възможност да научат езика добре, за да влязат в първи клас. Считаме, че проектите, които са финансирани от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, са с достатъчна добавена стойност и ефектът от тяхното изпълнение е документиран с независими доклади от външни организации, а така също всички отчети на бенефициентите са заверени от специализирани одиторски предприятия и лицензирани експерт-счетоводители. Новото ръководство на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства е предприело навременни и адекватни мерки за отстраняване на административните пропуски в работата. Крайният срок за изпълнение на препоръките е до април 2017 г., но ние ще сме готови по-рано. Някои от препоръките вече се изпълняват.


в. 24 Часа  - стр. 10

Ярослава ПРОХАЗКОВА

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“