11 НАРУШЕНИЯ КОНСТАТИРА МОН ПРИ ПРОВЕРКАТA НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МУ-СОФИЯ

Начало » Последни публикации

19.12.2016

11 нарушения в документацията от Общото събрание на Медицинския университет в София, което избра проф. Виктор Златков за ректор, бяха констатирани при проверката на висшето училище по Закона за висшето образование. Тя беше разпоредена от вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева на 6 октомври 2016 г.

Проверяващите са установили, че в състава на Контролния съвет на МУ-София не е бил включен представител на Студентския съвет. Същият Контролен съвет е прехвърлил правомощията си като е изразявал становища по незаконосъобразността на действията и решенията на бившия ректор проф. Вихра Миланова, както и по отношение правото й да сключва и прекратява трудови договори. 

На проверяващите не е бил предоставен документ, че проф. Ваньо Митев е бил упълномощен от членовете на Академичния съвет да насрочи и ръководи заседанието на Общото събрание от 20 септември 2016 г. Проф. Митев е предал болничен лист за периода от 14 до 27 септември 2016 г. На ръководеното от него заседание Академичният съвет прекратява неправомерно дисциплинарно производство.

Друго нарушение е, че според Правилника за устройството и дейността на МУ-София, дейността на Академичния съвет се регламентира с приети от него вътрешни правила. Проверяващите са били уведомени писмено, че такива правила не са били изготвяни. Пак според Правилника за устройството и дейността на МУ-София, заседанията на Общото събрание са публични, освен ако то не реши друго. В протокола от заседанието от 11 октовмри 2016 г. не е споменато заседанието да е закрито, но медии и външни лица не бяха допуснати. 

Общото събрание е гласувало състав и председател на изборна комисия, различни от определените от Академичния състав от 20 септември 2016 г. Не е спазено изискването 10 календарни дни преди Общото събрание в канцеларията на ректора на МУ-София да се депозират кандидатурите за ректор и да се предоставят на Комисията по кандидатурите. 

Проверяващите на МОН са констатирали несъответствие между броя на присъстващите на Общото събрание по протокол и броя на регистриралите се изборните бюра. В доклада на Министерството е записано, че не може да се прецени доколко бюлетината за избор на нов ректор отговаря на изискванията от Правилника за устройството на университета, тъй като неин образец не е предоставен на проверяващите. Не е предоставена и информация къде и как са се съхранявали документите от заседанието на Общото събрание, както и кой е бил отговорен за съхранението.  

Проверяващите са дали препоръки за подобряване на документацията и стриктно спазване на правилата за провеждане на общите събрания на МУ-София. По Закона за висшето образование е била проверена документацията по текущи и приключили процедури за придобиване на научни звания и за заемане на академични длъжности. Били са установени 5 нарушения, сред които ограничаване правата на докторанти извън МУ-София да кандидатстват за академичната длъжност „асистент“. 

Междувременно Министерство на образованието и науката спря процедурата по запор на сметките на висшето училище. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“