ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ УСВОЯВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА „ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ“

Начало » Последни публикации

12.03.2013

През първата година от изпълнението на проекта „За по-качествено образование“, BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование“ по ОП РЧР, бяха подготвени образователните пакети за задължителна и за профилирана подготовка от 1. клас до 12. клас. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „ Образователни програми и образователно съдържание”.

С участието на над 400 иновативни учители и водещи преподаватели от висшите училища до момента са изготвени 117 проекта на учебни програми за задължителна подготовка от 1. клас до 12. клас по всички учебни предмети, както и 15 проекта на държавни образователни стандарти за учебното съдържание, 72 проекта на учебни програми и 14 проекта на учебно-изпитни програми по всички учебни предмети в съответствие с предварително изработената нова концепция за профилирана подготовка. Проекти на учебни програми и на стандарти за задължителна подготовка бяха обсъдени на 10 кръгли маси, в които взеха участие 1042 учители, преподаватели от ВУ, представители на неправителствени организации, на синдикати, на издатели и други заинтересовани страни. Проведени бяха и 13 кръгли маси за обсъждания на проекти на учебни програми за профилирана подготовка с над 610 участници, сред които учители, преподаватели от ВУ, неправителствени организации и др.

Тук може да намерите проектите на държавни образователни стандарти за учебното съдържание и на учебни програми за 1. – 7. клас – задължителна подготовка, които до момента са разгледани на кръгли маси. Обсъждането на проектите на образователните пакети по останалите учебни предмети продължава.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“