АКТУАЛИЗИРАН Е СЪСТАВЪТ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

Начало » Последни публикации

16.06.2021

Министерският съвет актуализира състава на Акредитационния съвет (АС) към Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/.

Промяната се налага поради постъпило заявление в агенцията от чл. кор. Николай Николов за предсрочно прекратяване на мандата му като член на АС към НАОА по лични причини.

След разглеждане на постъпилите предложения и изготвено становище от Българската академия на науките за член на АС към НАОА от квотата на Българската академия на науките е определен чл. кор. Красимир Атанасов от Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН. Той ще довърши мандата на чл. кор. Николов, който изтича на 09 септември 2026 година.

Съгласно законовите разпоредби Акредитационният съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация се състои от 11 членове - председател и 10 членове - хабилитирани лица от областите на висшето образование. Единият от тях е и заместник-председател по следакредитационно наблюдение и контрол.

Съставът на членовете включва шестима представители на висшите училища, един представител на Българската академия на науките (БАН), един представител на Селскостопанската академия и двама представители на Министерството на образованието и науката. Мандатът на председателя, заместник-председателя и на членовете на АС към НАОА е 6-годишен. Половината от състава на Акредитационния съвет, с изключение на председателя, се обновява на всеки три години.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“