УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ BG0057 “РАЗВИТИЕ НA УСТОЙЧИВИ СХЕМИ ЗА МОБИЛНОСТ ЧРЕЗ СТИПЕНДИИ НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)”

Начало » Последни публикации

02.05.2012

На 30 април 2012 г. успешно приключи проектът на МОМН BG0057 “Развитие нa устойчиви схеми за мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП”. От своето стартиране на 9 февруари 2009 г. до настоящия момент, този първи по рода си проект даде достоен принос за интернационализацията и европейското измерение на висшето образование и науката в България. Проектът даде възможност за стимулиране на мобилността с цел обучение, преподавателска и изследователска дейност, за обмен на опит и добри практики с висши училища и научни организации от страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

В периода на изпълнение на проекта бяха публикувани три Покани за набиране на кандидати по двете мерки – мобилност на студенти (мярка А) и мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал (мярка Б), по които бяха предоставени 132 стипендии на обща стойност 305 732 евро. Висшите училища, участвали в проекта са 26, а от страна на научните организации в България участници са Българската академия на науките и Селскостопанската академия.

Най-голям интерес от бенефициентите към мобилност в страните - донори е проявен към Норвегия (51.7%), следвана от Исландия (40.3%) и Лихтенщайн (8%), което е добър показател за интереса на българската академична и научна общност към опитa и добрите практики на страните от ЕИП и ЕАСТ.

Постигнатите резултати по проекта са плод на съвместните усилия от страна на екипа на Министерството на образованието, младежта и науката, на координаторите на институционално ниво – във висшите училища и научни организации в Република България, участвали в проекта, на Националното координационно звено по Финансовия механизъм на ЕИП – отдел „Други инструменти и програми“ в дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ в Администрацията на Министерския съвет, както и на усилията на партньорите от страните-донори – Норвежки център за международно сътрудничество в образованието SIU, Исландски изследователски център RANNIS и Агенцията по международни образователни въпроси на Лихтенщайн AIBA . Съдействие и подкрепа бе оказано и от страна на Посолството на Кралство Норвегия в София.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“