МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ОТКРИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

23.04.2012

На 23 април 2012 г. в сградата на МОМН се състоя пресконференция по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, съфинансиран от Европейския социален фонд и Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На събитието присъстваха министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и заместник-министър Милена Дамянова.

Министър Игнатов благодари на присъстващите журналисти за проявения интерес към проекта, свързан с кариерното развитие на младите хора в България. Стойността му е 10 млн. лева и обхваща 466 000 ученици от професионални гимназии и над 260 000 други, които тръгват по пътя на своето професионално ориентиране.

Общо 150 са консултантите, обучени по международно признати стандарти, които ще координират усилията си с педагогически съветници, учители и директори на училища, за да подпомогнат учениците в техния самостоятелен избор на образование или професия. Те ще създават ефективни модели за сътрудничество между училищното образование и пазара на труда.

Три са основните целеви групи при изграждането на Система за кариерно ориентиране в училищното образование. Първата група са ученици от І до ІV клас. При тях се цели създаването на представа за професиите на хората в населеното място, в което живеят, и за уменията, необходими за тяхното упражняване. Втората целева група са ученици от V до VІІІ клас. Те ще придобиват знания за света на труда и умение за избор на образование и професия. Децата ще бъдат обучавани как да планират учебното и личното си време и как да вземат решения за продължаване в гимназиалната степен на образование. Третата целева група са ученици от ІХ до ХІІ клас. При тях ще се подпомага формирането на умения за планиране на кариерното им развитие, за решаване на вътрешни конфликти и възможностите за професионална реализация, съобразена с динамиката на пазара на труда.

Системата за кариерно ориентиране в училищното образование ще включва Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. Това е информационно-търсеща система, която ще предоставя информация за институциите в системата на средното и висшето образование, както и психологически тестове за самодиагностика на интереси, нагласи и мотиви за избор на образование и професия.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“