СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ по три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси”

Начало » Последни публикации

10.04.2012

На 26 април 2012 г. от 9 часа в зала „Европа“, хотел Дедеман-Принцес, ще бъде открит информационен ден за три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”:

- BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”;

- BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”;

- BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”.

Министерство на образованието, младежта и науката, в качеството му на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационни дни също и в градовете Велико Търново и Пловдив.

Операциите се реализират в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и се финансират от Европейския социален фонд.

Календар на информационните дни:

град: Велико Търново
дата:
 20.04.2012
час:
 8.45 - 13.00
адрес:  Гранд Хотел Янтра, Конферентна зала 1

град : Пловдив
дата: 
24.04.2012
час: 
8.45 - 13.00
адрес: 
 Дедеман Тримонциум, зала Йолов

град: София
дата:
 26.04.2012
час: 
8.45 - 13.00
адрес:
  Дедеман Принцес, зала Европа

Всички, които желаят да посетят информационния ден, да изпратят email, в който да посочат имената на участниците, институцията, която представляват и града, където ще посетят обучението.

Заявки могат да се изпращат до 13.00 ч. в последния работен ден, предшестващ обучението (например за гр. София - 25.04.2012 г.) на следния email: [email protected] .

Допустими кандидати по операция BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” могат да бъдат висши училища и техните звена по чл. 25, ал. 2 и ал. 4 от Закона за висшето образование. Допустимите кандидати по другите две операции са висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование.

Важно е да се има предвид, че по настоящата покана за набиране на предложения за проекти може да се кандидатства само по електронен път в информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Въпроси могат да бъдат задавани на съответния информационен ден и чрез електронната страница на ГД СФМОП ( http://sf.mon.bg ), Раздел „Въпроси и отговори”.        

            

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“