Архив

Регламент за организиране и провеждане на национален литературно-исторически конкурс за написване есе на тема: “160 години Болградска гимназия – извор на родолюбие“

Срок за изпращане на творбите – до 18.09.2018 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя)


Правилата за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД 09-2912/31.07.2017 г. и приложенията към тях

Забележка: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2017/2018 година, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.
Необходимо е при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който училището е вписано в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.
Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Забележка: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2016/2017 година, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.
Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Необходимо е при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Правилата за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД 09-1043/02.08.2016 г. и приложенията към тях


СПИСЪК на българските неделни училища в чужбина за учебната 2015/2016 година с окончателната стойност на финансовото подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 334 от 08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина


Правилата за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД 09-1053/06.08.2015 г. и приложенията към тях

Писмо за предстоящо обучение за въвеждане в Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина


Забележка: Всяка организация, към която има училище, вписано в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2013/2014 година, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected] и [email protected].

Необходимо е при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката.


Забележка: Всяка организация, към която има училище, вписано в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2013/2014 година, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected] и [email protected].

Необходимо е при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката.

На вниманието на кандидатите за вписване в списъка на българските неделни училища в чужбина

съгласно ПМС № 334 от 8 декември 2011 г. За българските неделни училища в чужбина

 1. По чл. 7, ал. 2, т. 3 от Постановлението
  Представя се документ, удостоверяващ наличието на материална база към момента на кандидатстването, като при настъпили промени в декларираните обстоятелства се подава актуална информация в срок до 15 октомври на съответната година (чл. 10 от Постановлението).
 2. По чл. 7, ал. 2, т. 7 от Постановлението – образец за учебен план
  Представя се проект на учебен план за учебната 2012/2013 година
 3. По чл. 7, ал. 2, т. 8 – образец за седмично разпределение
 4. По чл. 7, ал. 2, т. 9
  Документът, удостоверяващ избор на родителски съвет, може да бъде протокол от заседание.
 5. По чл. 3, т. 5 – адаптирани учебни програми по български език и литература
 6. По чл. 3, т. 7
  Училищната документация по чл. 3, т. 7 се води на хартиен носител, като тези документи, които са идентични с документите за училищата в България, регламентирани в Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, се водят в съответствие с посочените реквизити за съответния вид документи по Наредба № 4 и в зависимост от спецификата на обучението
 7. По чл. 3, т. 6
  Държавното образователно изискване за системата за оценяване е Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

Адаптирани учебни програми за І – ІV клас

Адаптирани учебни програми за V – XII клас

Брой учебни часове

Броят на учебните часове по български език и литература, по история и по география на България и за подготовка на деца от подготвителна група по български език и литература е, както следва:

Начален етап
I клас – IV клас – Български език и литература – 108,5 учебни часа годишно;
I клас – Роден край – 31 учебни часа годишно;
ІІІ клас – Човекът и обществото – 48 учебни часа годишно;
ІV клас – Човекът и обществото – 32 учебни часа годишно;

Прогимназиален етап
V-VІІІ клас – Български език и литература – 102 учебни часа годишно;
V – клас – История и цивилизация – 68 учебни часа годишно;
VІ клас – История и цивилизация – 68 учебни часа годишно;
VІІІ клас – География и икономика – 51 учебни часа годишно;

Гимназиален етап
ІX клас – XІ клас – Български език и литература – 72 учебни часа годишно;
XІІ клас – Български език и литература – 62 учебни часа годишно;
X клас – География и икономика – 54 учебни часа годишно;
XІ клас – история и цивилизация – 72 учебни часа годишно;

Подготовка на деца от подготвителна група по български език и литература – до 124 учебни часа годишно.
Учебните програми по история и цивилизация и по география и икономика са публикувани в раздел „Общо образование” (горно меню), подраздел „Учебни програми”.


Готов е регламентът за провеждане на онлайн тестове по български език

Министерството на образованието и науката публикува регламента, по който изучаващите български език като втори в чужбина ще имат възможност да полагат онлайн тестове в българските неделни училища.

След успешното полагане на изпитите нашите сънародници ще получават сертификат за ниво на владеене на български език като втори или трети от Департамента за езиково обучение (ДЕО) на СУ „Св. Климент Охридски“, който съвместно с МОН разработи учебните програми по Български език и литература от I до XII клас.

Притежаването на сертификат с международна валидност за ниво на владеене ще осигури по-висока конкурентоспособност на трудовия пазар.

Предстоят разговори с висши училища в България за възможни допълнителни преференции при кандидатстване на ученици от чужбина, които притежават сертификат за ниво на владеене на български език.


Втори Национален ученически конкурс „Вазовата България“

Организиран от Къща-музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот и Община – гр. Сопот,
под патронажа на г-жа Маргарита Попова – вицепрезидент на Република България

На вниманието на:
Училищните ръководители на българските неделни училища, вписани в Списъка по ПМС №334/08.12.2011 година и бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“


Двадесет и четвърти Национален ученически конкурс „Априлско въстание“

Поредно издание на Националния конкурс „Родолюбие“ , организиран от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката

На вниманието на:
Училищните ръководители на българските неделни училища, вписани в Списъка по ПМС №334/08.12.2011 година и бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“


Българско неделно училище в Залцбург

Повече >>


Министерството на образованието и науката и Институтът за стратегии и анализи обявяват Национална капмания „Аз снимам моята България“

Повече информация

Кампанията ще продължи от 22 януари до 22 април 2016 г.


Двадесет и трети Национален ученически конкурс „Съединението прави силата“

Поредно издание на Националния конкурс „Родолюбие“, организиран от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката.

На вниманието на училищните ръководители на училищата, вписани в списъка по ПМС № 334/08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина и на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“.


Конференция на тема „Модели за качествено изучаване на български език в чужбина”, 25 – 27 април 2014 г., гр. Виена, Австрия

Примерни образци

GoTop