Управление и изпълнение на проекти

Начало » Документация » Програми и проекти » Управление и изпълнение на проекти

Европейски съюз    Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката Обща информация за проекта На 03.02.2020 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и Изпълнителна агенция „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ - управляващ орган на ОП НОИР, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Повече инфромация за проекта наможете да намерите на https://mon.bg/bg/100793.


Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Повече информация


Покана за заявяване на интерес за участие в проект по процедура BG05M2OP001-2.013 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ 2“, финансирана по ОП НОИР 2014 – 2020 г. (публикувана 30.09.2019 г.)

  • Декларации за изпращане

    Декларациите следва да бъдат изпратени в срок до 7 октомври 2019 г. включително на посочения адрес

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“