Делегирани бюджети 2018 г.

Начало » Делегирани бюджети » Архив "Делегирани бюджети" » Делегирани бюджети 2018 г.

Делегирани бюджети 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 776 от 30 октомври 2018 година за изменение и допълнение на      РМС № 277 от 24 април 2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

Заповед № РД09-2989/23.10.2018 10:29 за изменение на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2018 година, утвърдени със Заповед № РД 09-688/12.09.2018 г.

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-1644 от 14.08.2018 г. на министъра на образованието и науката

РЕШЕНИЕ № 277 от 24 април 2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

Справка за средствата за стипендии за 2018 г. на учениците след завършено основно образование в частните училища

Училища - ВРБ на МОН, за които в разпределените средства за стипендии по бюджета им за 2018 г. са включени и допълнителни средства по чл. 2, ал. 10 на ПМС № 328/2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии след завършено основно образование

Разпределение на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи за 2018 г. по детски градини и училища

Заповед № РД09-688/12.04.2018 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2018 г. съгласно Приложението

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 667 от 2017г./

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно ЗДБ за 2018 г. /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 667 от 2017г./

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2018 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед № рд 09-358/28.02.2018 г. на министъра на образованието и науката

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2018 г.съгласно Приложението

Информация за броя на децата и учениците, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. по общини

Информация за броя на децата и учениците съгласно информационната система на МОН за 2018 г. по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по ПРБ - общини

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“