Административни услуги и образци на заявления

Начало » Административно обслужване » Административни услуги и образци на заявления

С лице към хората


Одобряване и вписване на програма и одобряване и вписване на промени в одобрена програма за извършване на обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 2890) (акт. 02.06.2021 г.)

Заявление за одобряване и вписване на промени в одобрена програма за извършване на обучение за повишаване на квалификацията на пeдагогическите специалисти

Протокол за устно заявяване - одобряване и вписване на промени в одобрена програма за извършване на обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (акт. 09.07.2020 г.)


Вписване, промени и отписване от Регистъра на професионалните колежи (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 2892) (акт. 24.09.2021 г.)

Заявление за вписване, промени и отписване на частни професионални колежи в Регистъра на професионалните колежи (акт. 08.07.2020 г.)

Протокол за устно заявяване - вписване, промени и отписване от Регистъра на професионалните колежи (акт. 08.07.2020 г.)


Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда - обект на образованието и науката (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 2893) (акт. 24.09.2021 г.)

Заявление за предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката (акт. 08.07.2020 г.)

Протокол за устно заявяване - предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката (акт. 08.07.2020 г.)


Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката (уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите № 2894) (акт. 24.09.2021 г.)

Заявление за предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката (акт. 08.07.2020 г.)

Протокол за устно заявяване за предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката (акт. 08.07.2020 г.)


Издаване на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по …” до 22.05.2007 г. в страната (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 1177) (24.09.2021 г.)


Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 1603) (02.06.2021 г.)


Издаване на удостоверения УП-2 за осигурителен доход (уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите № 2134), УП-3 за осигурителен стаж (уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите № 2133) и УП-3 за осигурителен стаж на редовни докторанти, придобит в чужбина (акт. 24.09.2021 г.)


Заявление за възстановяване на внесена такса от заявителя

Ценоразпис за стойността на международни препоръчани пощенски пратки с предимство

Ценоразпис за стойността на международни куриерски пратки в тегловия диапазон до 2 кг

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерството на образованието и науката (публ. 08.07.2020 г., акт. 14.09.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“