Архив публични покани 2012

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ВАЛИДНОСТ ПРЕЗ 2012 г.

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Почистване на работни, сервизни и складови помещения в административните сгради на МОМН, находящи се в гр. София вкл. доставка на необходимите за целта консумативи "

Уникален номер в Регистъра на ОП 9010249

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № № РД 09-1863/13.12.2012 г. на главния секретар на Министерството на образованието, младежта и науката за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Почистване на работни, сервизни и складови помещения в административните сгради на МОМН, находящи се в гр. София вкл. доставка на необходимите за целта консумативи“.

Критерият за оценка на офертите е „най –ниска цена”. Процедурата е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

За изпълнител е избран „ЦЕ ЕС ГЕ България” ЕООД.

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Извършване на денонощна физическа охрана на централната сграда на МОМН, находяща се на бул. „Княз Дондуков” № 2А, гр. София и на училищна сграда, находяща се на ул. „Илиенско шосе” № 12, гр. София”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9009386

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД09-1801/28.11.2012 г. на главния секретар на Министерството на образованието, младежта и науката за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на денонощна физическа охрана на централната сграда на МОМН, находяща се на бул. „Княз Дондуков” № 2А, гр. София и на училищна сграда, находяща се на ул. „Илиенско шосе” № 12, гр. София”. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Процедурата е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП. За изпълнител е избрана фирма „ЕЛИТКОМ 95" АД.

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Изпълнение на строителна поддръжка и аварийни ремонти за сгради, стопанисвани от Министерство на образованието, младежта и науката в гр. София и помещения, предоставени за ползване на административните звена на МОМН”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9008540

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД09-1742/12.11.2012 г. на главния секретар на Министерството на образованието, младежта и науката за избор на изпълнител с предмет: „Изпълнение на строителна поддръжка и аварийни ремонти за сгради, стопанисвани от Министерство на образованието, младежта и науката в гр. София и помещения, предоставени за ползване на административните звена на МОМН”. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Процедурата е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП. За изпълнител е избрана фирма „Ел Инста" ЕООД.

  • Документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителна поддръжка и аварийни ремонти за сгради, стопанисвани от Министерство на образованието, младежта и науката в гр. София и помещения, предоставени за ползване на административните звена на МОМН”

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Разработване на методическа рамка и ръководство към нея за организиране и провеждане на ученически практики и модели за програми по бизнес сектори” .

Уникален номер в Регистъра на ОП 9007342

До заинтересованите.

Поради отказ на опеделения изпълнител да сключи договор, обществената поръчка не е възложена.

  • Документация за избор на изпълнител за „Разработване на методическа рамка и ръководство към нея за организиране и провеждане на ученически практики и модели за програми по бизнес сектори“ по проект – BG051PO001 – 3.3.07-0001 „Ученически практики”

Вид на процедурата: Публична покана
Име на поръчката: „Доставка на таблети за нуждите на системата на образованието, младежта и науката”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9005596

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД09-1293/27.08.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на таблети за нуждите на системата на образованието, младежта и науката”.

Критерият за оценка на офертите е „най–ниска цена“. Процедурата е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

За изпълнител е избрана фирма „СТЕМО” ООД.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Име на поръчката: „Доставка и монтаж на офис мебели за извършване на дообзавеждане на стаите в Министерството на образованието, мадежта и науката”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9005556

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на длъжностните лица, назначена със Заповед № РД09-1249/24.08.2012 г. на Главния секретар на Министерството на образованието, младежта и науката за избор на изпълнител за доставка с предмет: „Доставка и монтаж на офис мебели за извършване на дообзавеждане на стаите в Министерството на образованието, мадежта и науката”

Критерият за оценка на офертите е „най–ниска цена“. Изборът е извършен по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

За изпълнител е избран участникът „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ООД за приложена най-ниска цена.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА по ЗОП
Име на поръчката: “Разработване на методология за кариерно развитие на млади учени за професионална реализация /краткосрочна или постоянна/ в практиката и науката”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9005195

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД09-1105/10.08.2012 г. на Албена Вуцова, Ръководител на проект „Наука и бизнес” на Министъра на образованието, младежта и науката за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „ Разработване на методология за кариерно развитие на млади учени за професионална реализация /краткосрочна или постоянна/ в практиката и науката”, насочена към реализацията на проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Критерият за оценка на офертите е „икономически най – изгодна оферта“. Процедурата е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

За изпълнител е избрана фирма „ОПУС АДВЪРТАЙЗИНГ” ЕООД.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА по ЗОП
Име на поръчката: „Анализ на капацитета за развитие на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, чрез структурните инструменти на Европейския съюз за новия програмен период 2014 – 2020 г.”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9005020

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № № РД 09-1104/10.08.2012 г. на главния секретар на Министерството на образованието, младежта и науката за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Анализ на капацитета за развитие на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, чрез структурните инструменти на Европейския съюз за новия програмен период 2014 – 2020”.
Критерият за оценка на офертите е „икономически най – изгодна оферта”. Процедурата е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

За изпълнител е избрана Агенция Стратегма ООД.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Име на поръчката: “Създаване на тестови задачи за текуща проверка и оценка на резултатите от обучението на неграмотни и слабограмотни възрастни над 16 години, които са включени в курсове за ограмотяване и в курсове за овладяване на учебно съдържание за V, VI и VII клас по проект „Нов шанс за успех“ и на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението по проекта”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9004848

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Име на поръчката: “Създаване на тестови задачи за текуща проверка и оценка на резултатите от обучението на неграмотни и слабограмотни възрастни над 16 години, които са включени в курсове за ограмотяване и в курсове за овладяване на учебно съдържание за V, VI и VII клас по проект „Нов шанс за успех“ и на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението по проекта”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9004374

  • Техническо задание към ПП с предмет: “Създаване на тестови задачи за текуща проверка и оценка на резултатите от обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които са включени в курсове за ограмотяване и в курсове за овладяване на учебно съдържание за V, VI и VII клас по проект „Нов шанс за успех“ и на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението по проекта”

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Име на поръчката: Национално представително лонгитюдно социологическо проучване на тема: Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната

Уникален номер в Регистъра на ОП 9002265

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Име на поръчката: „Избор на експерти – методици за разработването на технически задания за дейности по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП „РЧР”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9002231

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Име на поръчката: „Актуализиране и разширяване на регистъра на научната дейност в РБългария”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9001888

  • Техническо задание за поръчка с предмет: „Актуализиране и разширяване на регистъра на научната дейност в Р България”

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Име на поръчката: „Поддръжка, системно и техническо обслужване на сървъри, прилежащо оборудване и информационни системи на МОМН за срок от 18 месеца”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9001701

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Име на поръчката: „Обслужване, профилактика и обезпечаване на непрекъснатата работа на автоматизирана система за обработка на изображения и разсекретяване на бланки с изпитни работи във връзка с юнска и септемврийска сесия на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 2012“

Уникален номер в Регистъра на ОП 9001640

  • Техническо задание за процедура с предмет: „Обслужване, профилактика и обезпечаване на непрекъснатата работа на автоматизирана система за обработка на изображения и разсекретяване на бланки с изпитни работи във връзка с юнска и септемврийска сесия на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 2012“
  • ПРОЕКТ на договор

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Име на поръчката: „Наемане на лек автомобил”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9001319

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 09-494 от 25.04.2012 г.. на Евгения Костадинова, ръководител на проект BG051PO001 – 4.3.02-0001 за избор на изпълнител на услуга с предмет : ”Наемане на лек автомобил”.

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“. Процедурата е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

За изпълнител е избран „Транс Тур БГ” АД – гр. София за предложена най-ниска цена.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Име на поръчката: „Организиране връчването на годишните награди „Питагор” на Министерство на образованието, младежта и науката за 2011 г.”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9001253

Допълнителна информация

  • Публична покана
  • Техническо задание за изпълнение на услуга: „Организиране връчването на годишните награди „Питагор” на Министерство на образованието, младежта и науката за 2011 г.”

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: Доставка на 13 бр. скенери за документи, 3 бр. високоскоростни мрежови скенери за документи и 3 бр. мултифункционални устройства за нуждите на МОМН"

Уникален номер в Регистъра на ОП 9000977

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 09-453/12.04.2012 г. на главния секретар на Министерството на образованието, младежта и науката за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет "Доставка на 13 бр. скенери за документи, 3 бр. високоскоростни мрежови скенери за документи и 3 бр. мултифункционални устройства за нуждите на МОМН".

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена". Процедурата е проведена по реда на Глава осма „а" от ЗОП.

За изпълнител е избран „Дилекс" ООД .

  • ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за доставка на 13 бр. скенери за документи, 3 бр. високоскоростни мрежови скенери за документи и 3 бр. мултифункционални устройства за нуждите на МОМН

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Отпечатване на свитъците за белова и листовете за отговор с бланка, включително доставка на ролна хартия, необходими за провеждане на държавните зрелостни изпити, сесия май – юни 2012 г. ”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9000558

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Доставка на пликове за държавните зрелостни изпити и за дейностите по Наредба № 11/28.03.2005”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9000525

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД09-343/28.03.2012 г. на главния секретар на Министерството на образованието, младежта и науката за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставка на пликове за държавните зрелостни изпити и за дейностите по Наредба № 11/28.03.2005 г. "

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена". Процедурата е проведена по реда на Глава осма „а" от ЗОП.

За изпълнител е избран „РОЕЛ-98" ООД за предложена най-ниска цена.

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Организиране връчването на годишните награди „Питагор” на Министерство на образованието, младежта и науката за 2011 г.”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9000190

  • ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за изпълнение на услуга: „Организиране връчването на годишните награди „Питагор” на Министерство на образованието, младежта и науката за 2011 г.”
GoTop