Одобрени проекти - Компонент 1

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Проекти » Одобрени проекти - Компонент 1

Компонент 1

Проект BG06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора“ на община Стара Загора

Бюджет: 1 395 379,91 евро

Основна цел на проекта: създаване на международен младежки център чрез изграждане и модернизация на подходяща инфраструктура и въвеждане на ефективни мерки и услуги, насочени към групи деца и младежи в риск или неравностойно положение, който да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа. За сграда на младежкия център община Стара Загора е избрала старото кино „Жельо Диманов“, намиращо се на подходящо място с добри комуникации и разположение в центъра на града.

Специфични цели на проекта са:

 • Ремонт на съществуваща сграда, обзавеждане и оборудване на център за работа с младежи в риск.
 • Създаване на клубове за работа с младежите в различни направления.
 • Покриване на критериите за младежки политики, младежки програми, изискванията към инфраструктурата и администрирането на центъра.
 • Подготовка и кандидатстване за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа.
 • Осигуряване на устойчивост на дейностите по проекта.
 • Включване на ценностите на Съвета на Европа като основен приоритет и акцент

Партньор на проекта: СНЦ "Свят без граници".

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://www.helpyouth-starazagora.com/

СНИМКИ


Проект BG06 - 102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“ на община град Добрич

Бюджет: 1 269 461 евро

Основната цел на проекта: да бъдат привлечени и интегрирани в общността младежи на възраст между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, с девиантно поведение, настанени в социални институции, младежи в риск от етническите малцинства, младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места, посредством включването им в дейностите на Младежки център Добрич.

Партньори на проекта: Асоциация на норвежките местни и регионални администрации, Норвегия; Читалище "Романо дром - 2002"; СОУ "Любен Каравелов", гр. Добрич; СОУ "Димитър Талев", гр. Добрич.

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://ycd.bg/

СНИМКИ


Проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив“ на община Пловдив

Бюджет: 1 354 593.94 евро

Основна цел на проекта: Общата цел на проекта е създаване на младежки център в град Пловдив чрез изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи. Целта е центърът да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество - съвременен стандарт на Съвета на Европа.

Младежкият център се изгражда в парк „Отдих и култура“ в близост до Гребна база, Пловдив. Предвижда се сградата на центъра да е триетажна със зона за настаняване, офисна администрация, интерактивен образователен център и зона за хранене. В центъра ще има обособени помещения за провеждане на срещи, конференции, семинари и неформални образователни дейности. Ще бъдат оборудвани компютърна зала, мултимедиен кабинет и библиотека.

Работата на центъра ще бъде насочена към подкрепа и подобряване на благосъстоянието на младите хора на възраст между 15-29 години чрез провеждане на неформални образователни дейности. Услугите предоставяни в Младежки център в град Пловдив ще са достъпни за всички млади хора, включително и представители на семейства с нисък доход, младежи в институции, от етнически малцинства, както и живеещи в малки и отдалечени населени места около град Пловдив.

Партньори на проекта: Agder Research и Национален алианс за работа с доброволци (НАРД)

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://youthcentre.plovdiv.bg/bg

Снимки


Проект BG06-105 „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца“ на община Враца

Бюджет: 1 160 206,00 евро

Основна цел на проекта: Подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск на територията на община Враца, посредством създаване на младежки център и въвеждане на услуги за младежи в риск, които да отговарят на изисквания за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа.

Специфични цели на проекта:

 • Подобряване на условията за равен достъп до образование, обучение и труд;
 • Засилване на мотивацията за включване на деца и родители от етническите малцинства;
 • Провеждане на допълнителни занимания с деца и младежи от етническите малцинства;
 • Привличане на родителите в процеса на образователна, социална и трудова реализация на децата и учениците;
 • Подобряване на физическата средата, в която протича процеса на интеграция;
 • Интеграционни дейности за деца и младежи, чрез организиране на съвместни инициативи;
 • Съхранение и развитие на културната идентичност на децата чрез организирани прояви в интеграционна среда;
 • Промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност към младежите в риск;
 • Разработване на стратегически документ – Програма за интеграция на младежите в неравностойно положение;

Партньор на проекта: Сдружение "Нов път" – община Хайредин, област Враца

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://www.youthcentervratza.com/?lang=bg

СНИМКИ

========================================================================

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“