Документи

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Документи

Общи документи

Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014:    Свали файл

Регламент за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014:    Свали файл

Наръчник за дизайн и комуникация:    Свали файл

Annex IV – Информация и публичност:    Свали файл

Насоки за укрепване на двустранните отношения:    Свали файл

Стратегия за управление на риска:    Свали файл

ПМС № 69 от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм:    Свали файл

ПМС № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия Финансов Механизъм:   Свали файл

Лого на ФМ на ЕИП 2009-2014: http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Logos

Лого на програмата: Свали файл


Насоки

Критерии за подбор на предложения за допълнителни дейности, които не са обхванати по договорите за финансиране на проекти по Компонент 2 "Деца в риск" - виж повече

Критерии за подбор на предложения за допълнителни дейности, които не са обхванати по договорите за финансиране на проекти по Компонент 1 "Младежи в риск" - виж повече

Ръководство за бенефициенти:   Свали файл

EEA CoE Quality Label Youth Centres:   Свали файл

EEA Roma mediators:   Свали файл


Покана за набиране на проектни предложения по Компонент 2 "Деца в риск"

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 14:00 ч., 4 октомври 2013 г.  

Обява за набиране на проектни предложения

Насоки за кандидатстване

Call for Proposals

Пакет документи за кандидатстване


Покана за набиране на проектни предложения по Компонент 1 "Младежи в риск"

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 17:30 ч., 30 април 2013 г.

Обява за набиране на проектни предложения

Насоки за кандидатстване

Call for Proposals

Пакет документи за кандидатстване


Системи за управление и контрол на изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (2009-2014) за България:    Свали файл

Системи за управление, мониторинг и контрол на изпълнението на Програма BG06 "Деца и младежи в риск", финансирана от ФМ на ЕИП 2009 -2014:    Свали файл

Education of Roma children in Europe:    Here

Европейска младежка организация - научете повече    тук

We can! Taking action against Hate Speech through Counter and Alternative Narratives:    Свали файл

Manual for facilitators in non-formal education:    Свали файл


Други документи относими към Програмата:

  1. Семеен кодекс:    Свали файл
  2. Закон за закрила на детето:    Свали файл
  3. Закон за социално подпомагане:    Свали файл
  4. Закон за насърчаване на заетостта:    Свали файл
  5. Закон за здравето:    Свали файл
  6. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:    Свали файл
  7. Национална стратегия за младежта 2010 - 2020:    Свали файл
  8. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 - 2020:    Свали файл

Повече за знака за качество за Младежки центрове на Съвета на Европа можете да научите    тук.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“