Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2018 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2018 г.


Утвърдени учебни програми за професионални направления:

341 Търговия на едро и дребно, 342 Маркетинг и реклама, 343 Финансово, банково и застрахователно дело и 482 Приложна информатика

344 Счетоводство и данъчно облагане, 346 Секретарски и административни офис дейности и 347 Трудов живот


Утвърдени учебни планове и програми за професионални направления:

342 Маркетинг и реклама и 343 Финансово, банково и застрахователно дело

Общи  за различни професионални направления в областта на икономиката - 341, 342, 343, 482

346 Секретарски и административни офис дейности и 347 Трудов живот

Утвърдена учебна програма по Здравословни и безопасни условия на труд – обща професионална подготовка

212 Музикални и сценични изкуства

213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

214 Дизайн

215 Приложни изкуства и занаяти

341 Търговия на едро и дребно

344 Счетоводство и данъчно облагане

345 Администрация и управление

443 Науки за земята

481 Компютърни науки

482 Приложна информатика

521 Машиностроене, металообработване и металургия

522 Електротехника и енергетика

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

524 Химични продукти и технологии

525 Моторни превозни средства кораби и въздухоплавателни средства

541 Хранителни технологии

542 Производствени технологии – текстил, облекло обувки и кожи (публ. 08.11.2018 г., акт. 24.08.2020 г.)

543 Производствени технологии-дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми

581 Архитектура, урбанизъм и геодезия

582 Строителство

621 Растениевъдство и животновъдство

622 Градинарство (паркове и градини)

623 Горско стопанство

640 Ветеринарна медицина

725 Медицинска диагностика и лечебни технологии

726 Терапия и рехабилитация

762 Социална работа и консултиране

811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг (публ. 14.09.2018 г., доп.03.12.2019 г.)

812 Пътувания, туризъм и свободно време

813 Спорт

815 Фризьорски и  козметични услуги

840 Транспортни услуги

851 Технологии за опазване на околната среда

861 Сигурност

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“