17. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 17. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет

Решение № 587 от 10 октомври 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на Национални програми за развитие на образованието (публ. 11.10.2019 г.)

1. Одобрява актуализирана Национална програма „Мотивирани учители“ - приложение № 14 към т. 1, буква „о“ стр. 1
2. Одобрява актуализирана Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ - приложение № 17 към т. 1, буква „с“ стр 15.


17. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ съгласно приложение № 17

Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“

Заповед № РД09-2154/28.08.2019 г. с одобрените за финансиране проектни предложения

Формуляр за кандидатстване (Приложение 1);
Декларация (Приложение 2);
Ръководство за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 юни 2019 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“