Проекти на документи

Общо намерени: 84

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по общообразователния учебен предмет компютърно моделиране

Дата на откриване на консултацията: 23 януари 2024
Дата на приключване на консултацията: 22 февруари 2024

(публикувано 23.01.2024 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани до дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Дата на откриване на консултацията: 19 януари 2024
Дата на приключване на консултацията: 19 февруари 2024

(публикувано 19.01.2024 г.) Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Техник по ортопедична техника“

Дата на откриване на консултацията: 18 януари 2024
Дата на приключване на консултацията: 19 февруари 2024

(публикувано 18.01.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Фотограф“

Дата на откриване на консултацията: 12 януари 2024
Дата на приключване на консултацията: 12 февруари 2024

(публикувано 12.01.2024 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за определяне на график на дейностите по приемането на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ за учебната 2024-2025 г.

Дата на откриване на консултацията: 2 януари 2024
Дата на приключване на консултацията: 1 февруари 2024

(публикувано 02.01.2024 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Дата на откриване на консултацията: 29 декември 2023
Дата на приключване на консултацията: 29 януари 2024

(публикувано 29.12.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани до дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] и [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 47 на Министерския съвет от 19.01.2021 г.

Дата на откриване на консултацията: 28 декември 2023
Дата на приключване на консултацията: 11 януари 2024

В проведената в периода от 28.12.2023 г. до 11.01.2024 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 47 на Министерския съвет от 19.01.2021 г. за приемане на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, изменено с Решение № 30 на Министерския съвет […]

Прочети повече

Проекти на заповеди за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по общообразователния учебен предмет чужд език

Дата на откриване на консултацията: 21 декември 2023
Дата на приключване на консултацията: 22 януари 2024

(публикувано 21.12.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани до дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебна документация

Дата на откриване на консултацията: 20 декември 2023
Дата на приключване на консултацията: 19 януари 2024

(публикувано 20.12.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Дата на откриване на консултацията: 19 декември 2023
Дата на приключване на консултацията: 18 януари 2024

В проведената в периода от 19.12.2023 г. до 18.01.2024 г. вкл. обществена консултация по проект на ПМС за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 22.01.2024 г.) (публикувано 19.12.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на […]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 4 5 9
GoTop