Проекти на документи

Общо намерени: 84

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Брокер“

Дата на откриване на консултацията: 2 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 1 ноември 2023

(публикувано 02.10.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация

Дата на откриване на консултацията: 29 септември 2023
Дата на приключване на консултацията: 30 октомври 2023

(публикувано 29.09.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на заповеди за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по майчин език –

Дата на откриване на консултацията: 28 септември 2023
Дата на приключване на консултацията: 30 октомври 2023

(публикуване 28.09.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалност код 5410208 „Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла“ от професия код 541020 „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“ от професионално направление код 541 „Хранителни технологии“ (публ. 10.09.2023 г.)

Дата на откриване на консултацията: 20 септември 2023
Дата на приключване на консултацията: 20 октомври 2023

(публикувано 20.09.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на националната изпитна програма могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 19.09.2023 г.)

Дата на откриване на консултацията: 19 септември 2023
Дата на приключване на консултацията: 19 октомври 2023

(публикувано 19.09.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани до дирекция Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по учебен предмет български език и литература (XI и XII клас) (публ. 19.09.2023 г.)

Дата на откриване на консултацията: 19 септември 2023
Дата на приключване на консултацията: 19 октомври 2023

(публикувано 19.09.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани до дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по учебен предмет български език и литература (VIII-X клас) (публ. 19.09.2023 г.)

Дата на откриване на консултацията: 19 септември 2023
Дата на приключване на консултацията: 19 октомври 2023

(публикувано 19.09.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани до дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация от професия код 861010 „Охранител“

Дата на откриване на консултацията: 15 септември 2023
Дата на приключване на консултацията: 16 октомври 2023

(публикувано 15.09.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на учебна програма за учебния предмет румънски език

Дата на откриване на консултацията: 13 септември 2023
Дата на приключване на консултацията: 13 октомври 2023

(публикувано 13.09.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебни програми за специалност от професионално направление код 522 „Електротехника и енергетика“

Дата на откриване на консултацията: 12 септември 2023
Дата на приключване на консултацията: 12 октомври 2023

(публикувано 12.09.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 4 5 6 7 8 9
1 6 7 8 9
GoTop